1/2

Reguleringsplankart for Slettvik Hyttefelt | Foto: Multiconsult

2/2

Flyfoto planområde | Foto: Norgeskart

Slettvik hyttefelt

Reguleringsplan

Planområdet er ca. 37,5 daa og ligger på Verneshalvøya, i nærhetene av Slettvika i Agdenes kommune.

Formålet med ny plan er å regulere alle hyttetomtene innenfor planområdet med ny form/avgrensning, samt regulere etablerte atkomstveger inn til hver enkelt hyttetomt. Plassering og avgrensning av fellesparkeringsplasser justeres innen området. Arealet mellom hyttetomtene reguleres til friluftsformål.

Planen åpner ikke for nye tomter, men BYA for fritidsbolig inkludert uthus/anneks foreslås økt fra 110 m2 til 130 m2. Frittstående tilleggsbygg (anneks, boder) foreslås økt fra maks. 20 m2 til 25 m2. Eksisterende sti fra hytteområdet som går ned til sjøen skal beholdes.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har utarbeidet planforslag bestående av reguleringsplankart, planbeskrivelse inkludert ROS-analyse og planbestemmelser.

Våre tjenester

  • Reguleringsplan