1/2

Aktuell fjord for legging av kabel | Foto: H. Aarrestad

2/2

Reaktor for reaktiv kompensering | Foto: H. Aarrestad

Sjø- og jordkabel Hardanger – Sogn – Sunnmøre

Norsk fjordlandskap er et unikt naturfenomen og en rekke interessenter er motstandere av bygging av luftledninger i disse områdene.

Etter pålegg fra NVE ga Statnett Multiconsult i oppdrag å utrede muligheter for og konsekvenser av å erstatte de planlagte 420 kV luftledningene Sima – Samnanger og Ørskog Fardal med sjø- og jordkabel.

Løsning av oppdraget

Hovedformålet med oppdraget var å utrede tekniske, økonomiske og miljømessige forhold og derved framskaffe beslutningsgrunnlag for valg av løsning.

Våre tjenester

  • Vurdere kabelteknologi
  • Valg av kabel og tverrsnitt
  • Vurdere trasémuligheter
  • Vurdere forlegnings- og installasjons metoder på land og i sjø
  • Geotekniske vurderinger av havbunn
  • Miljøvurederinger
  • Systemstudier og definisjon av reaktiv kompenseringsutstyr
  • Kostnadsberegning
  • Gjennomgang av høyspent likestrøms alternativer