1/3

Etablering av nytt overvannsanlegg og midlertidig vannforsyning | Foto: Multiconsult.

2/3

Ny og eldre infrastruktur i grunnen | Foto: Multiconsult

3/3

Utsnitt fra tverrfaglig modell.

Rv 555 – Gyldenpriskrysset og Carl Konows gate

Detaljprosjektering byggeplan og oppfølging i byggetiden for Rv 555 Gyldenpriskrysset og Carl Konows gate i Bergen.

Opprusting av Gyldenpriskrysset, Carl Konows gate og Fyllingsveien for å binde sammen sykkelfelt og bedre trafikksikkerheten til myke trafikanter. Multiconsult har bidratt med vann, avløp, overvannshåndtering, støyvurderinger og signalanlegg.

VA: Utskifting av gamle vannledninger, stikkledninger, separering av avløp fellessystem med delvis nytt overvannsanlegg. Fordrøyningsanlegg for overvann. Forbedring av flomveier.

Løsning av oppdrag

Detaljprosjektering av byggeplan ble utført i tett samarbeid med Statens vegvesen. Prosjektering i 3d med felles tverrfaglig modell.

Bergen kommune VA-etaten er tett involvert i utskifting av kommunale VA-ledninger, samt i overvannshåndtering.

Våre tjenester

  • Prosjektering og beskrivelse av VA- og overvannsanlegg
  • Prosjektering og beskrivelse av signalanlegg
  • Vurdering av støy med tiltak mot eksisterende bebyggelse
  • Oppfølging i byggetid