Utfyllingsområde på Meland | Foto: Multiconsult

Meland Boligleir

Etablering av 600 nye boenheter for vedlikeholdspersonell, for vedlikeholdsstopp ved Snøhvit Tog I, første gang i 2014.

Etablering av 600 nye boenheter for vedlikeholdspersonell, for vedlikeholdsstopp ved Snøhvit Tog I, første gang i 2014.

Boligleiren etableres med formelt plangrunnlag i reguleringsplan for Meland. Boligleiren er i sin helhet planlagt på fylling i sjøen på ca kote +5. For å dekke massebehovet i fyllingen er det forutsatt uttak av ca 500.000 m3 masser av berg på Melkøya. Topp fyllingsfront for utfyllingen, etableres vertikalt over ca kote – 20. Fyllingsskråningen plastres med 2 lag stor stein med en brystning opp til ca kote +6,5.

Ved ferdigstillelse av oppdraget ble prosjektet besluttet stoppet av Statoil.

Løsning av oppdraget

Oppdraget ble gjennomført i henhold til planlagt framdrift og innenfor budsjett.

Våre tjenester

  • Prosjektledelse
  • Prosjekteringsledelse
  • Prosjektering