1/2

Steile bergskrenter bak hyttene | Foto: Multiconsult

2/2

Mindre flom i planområdet i okt.2014 | Foto: Multiconsult

Kvamskogen

Skred- og flomanalyse

I forbindelse med tre større reguleringsplaner på Kvamskogen har Multiconsult AS foretatt flomsonekartlegging og skredfarevurdering av fritidsboligområdene Gråsteinsdalen, Tryglakleiv og Dalen. Store deler av planområdene lå i utgangspunktet innenfor NGU/NVE sine aktsomhetskart for snøskred og steinsprang.

Multiconsults undersøkelser omfattet registrering av utsatte områder og farevurdering for flom og ulike typer skred. Omfattende kartlegging av utsatte områder ble gjort og faresonekart utarbeidet for planområdene. Resultatene av undersøkelsene viste at deler av planområdene var utsatt for sørpeskred og steinsprang i enkelte steder av fjellsiden, og for flom langs elven Røyro. Det ble anbefalt å plassere fremtidig bebyggelse utenfor disse områdene. Hvis bebyggelsen skulle bli plassert innenfor kartlagte faresonene for skred eller flom, måtte sikringstiltak gjennomføres slik at kravene til sikkerhet mot skred og flom i Plan- og byggingsloven (TEK 10) skulle bli oppfylt.

Løsning av oppdraget

For vurdering av skred- og flomfare har følgende materiale blitt gjennomgått:

 • Topografisk kart
 • Flybilder
 • Klimadata
 • Tidligere skredhendelser (Skreddatabase til NGU/NVE; intervju av lokalfolk)

Temaene i feltundersøkelser bestod i hovedsak av:

 • Berggrunn og geologiske strukturer av betydning for skredfare
 • Løsmasseforhold av betydning for skredfare
 • Registrering av vann- og vassdragsforhold
 • Geomorfologisk kartlegging av potensielle flomområder

Risikovurdering ble gjort med hensyn på skred iht. Plan- og bygningsloven med tekniske forskrifter (TEK 10)

Våre tjenester

 • Geologisk kartlegging
 • Risikovurdering med hensyn på skred og flom iht. TEK 10
 • Rapportering
 • Utarbeiding av faresonekart for ulike typer av skred og flom
 • Tiltaksbeskrivelse (forprosjektering)