1/2

Løs blokk | Foto: Multiconsult

2/2

Avløst bergparti | Foto: Multiconsult

Ras- og skredsikring

Vurdering av steinsprangfare

Statens vegvesen, Region Nord planlegger utbedring av fylkesvei 78 i Vefsn kommune i Nordland. Multiconsult har utført ingeniørgeologisk kartlegging, geotekniske grunnundersøkelser, skredfarevurdering og vurdert behov for sikring, inkludert anbefaling av dimensjonering av steinsprangnett.

Sikringsbehov er bestemt ved befaring og simulering ved hjelp av numerisk modellering i programvaren RocFall fra Rocscience.

Løsning av oppdraget

Vurdering av geotekniske og ingeniørgeologiske forhold i forbindelse med utbedring av veien.

Feltbefaringer og steinspranganalyse ved hjelp av numerisk modellering i RocFall.

Våre tjenester

  • Skredfarevurderinger
  • Steinspranganalyse
  • Ingeniørgeologisk kartlegging
  • Grunnundersøkelser
  • Vibrasjonsovervåkning