Aktivitetsplate, bekk og trappeløp opp til utsiktspunkt | Foto: Multiconsult

Killingdal

Opprydding av forurenset grunn til offentlig grøntanlegg

I 1891 ble Killingdal grubeselskap grunnlagt og anla et eget anlegg for utskipning av malm i vestre del av Ilsvika i Trondheim. I 1953 ble virksomheten utvidet til også å omfatte oppredning. Malmen ble fraktet med jernbane fra gruven i Killingdal i Holtålen ned til Ilsvika hvor malmen ble videre bearbeidet og lagret. Gruvedriften opphørte i 1986, men malm og tungmetallkonsentrater ble liggende igjen på området og har vært en betydelig kilde til forurensning av havnebassenget.

Trondheim kommune har nå tatt tak i miljøproblematikken og Multiconsult fikk i oppdrag å rydde opp i området med miljøsanering og omgjøring av industriområdet til offentlig grøntanlegg.

Store mengder forurenset masse er blitt transportert vekk til godkjente mottak og området er i dag et stort grøntanlegg med ny gang/sykkelvegforbindelse.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har utarbeidet landskapsplaner med ny gang/sykkelveg som går gjennom hele området på traseen til de gamle jernbanesporene. Det gamle oppredningsbygget er revet og en bekk som tidligere lå i rør er nå kommet frem i dagen igjen. Området har stor bruk av natursteinstrapper og murer med bl.a. en trapp langs bekken opp til et utsiktsplatå.

Våre tjenester

  • Miljøsanering
  • Anbudsmateriale
  • Byggetegninger
  • Byggeoppfølging