Varsel om oppstart av planarbeid for Ytrebygda, gnr. 111 bnr. 83 m.fl. Kokstadvegen felt i/L2 øst, Bergen kommune

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Ytrebygda, gnr. 111 bnr. 83 m.fl. Kokstadvegen felt I/L2 øst i Bergen kommune.

Planarbeidet er sett i gang av Hansen Eiendomsinvest AS og planleggingsarbeidet utføres av Multiconsult Norge AS.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for nybygg med Industriformål, med utgangspunkt i tomt med gnr 34/ bnr 575, og hvor det planlegges bygd inn i tomt med gnr 111/ bnr 83. På grunn av terrengforholdene på 111/83 vil realisering forutsette betydelig terrenginngrep.

Planområdet er ca. 32 daa.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Eventuelle kommentarer/ merknader til planarbeidet skal sendes skriftlig til:

Multiconsult Norge AS v/ Beatriz Perez-Tomas, Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun eller e-post: beatriz.perez@multiconsult.no innen 22.11.2017.