Varsel om oppstart planarbeid med konsekvensutredning og høring av planprogram for OTG Skeikampen

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 og § 12-9 varsles det nå om at det er igangsatt arbeid med reguleringsplan med konsekvensutredning for OTG – Skeikampen for eiendommene gnr/bnr. 225/319, 135/1, 236/1, 216/8, 161/11, 216/4, 216/10, 224/31, 236/9, 236/14, 225/342, 225/3, 225/5, 225/12, 224/3, 247/11, 225/273, 225/292, 225/299, 225/2, 225/165, 225/343, 225/166, på Skei i Gausdal kommune. Planprogram er lagt ut til offentlig ettersyn/høring.

Tiltakshaver er Olav Thon Gruppen og forslagsstiller er Multiconsult ASA.

Planområdet på ca. 193 daa og foreslått planavgrensning er vist med stiplet linje i kartet over. Planforslaget medfører en endring av kommunedelplan for Skei og utløser krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredninger § 2, bokstav d.

Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for en mer hensiktsmessig utvikling av Skei sentrum. Det foreslås økte bygningshøyder og formålsendring av område avsatt til erverv, forretning, service, reiseliv til fritidsbebyggelse (blokk) m.m. Det foreslås dessuten endringer i kommunedelplanens bestemmelser knyttet til boligandel og det legges opp til bebyggelse på område avsatt til parkering.

Samtidig varsles det oppstart av arbeid med utbyggingsavtale i samsvar med Plan- og bygningslovens kapitell 17.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Merknader til planarbeid og planprogram

Innspill og merknader til varsling av oppstart og planprogram sendes til Multiconsult ASA v/ Christian Trender, postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo eller e-post: ct@multiconsult.no innen 16.05.2017.

For spørsmål knyttet til arbeidet med utbyggingsavtale kontaktes Jon Sylte på e-post: jon.sylte@gausdal .kommune.no