Varsel om utvidelse av planområde for detaljreguleringsplan Ytrebygda, gnr. 111 bnr. 83 m.fl. Kokstadvegen felt I/L2 øst, Bergen kommune

I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) § 12-1 og 12-8 ble det 17.10.17 varslet om igangsettelse av privat detaljregulering for Ytrebygda, Gnr. 111 bnr. 83 m.fl. Kokstadvegen felt I/L2 øst i Bergen kommune. Det blir nå varslet om utvidelse av planområdet langs østre del av Kokstadvegen og en mindre utvidelse langs vestre del.

Planområdet er vist på kartutsnittet nedenfor med skravur for utvidelsen. Planområdet omfatter nå hele eller deler av følgende eiendommer: gnr./bnr. 34/358, 34/345, 34/342, 34/399.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for nybygg med industriformål, med utgangspunkt i tomt med gnr 34/ bnr 575. Bakgrunnen for utvidet planområde er at det i forbindelse med varsel om oppstart kom inn en merknad fra Statens vegvesen som klargjorde behovet for å regulere veganlegget langs Kokstadvegen med kollektivfelt og gang- og sykkelveg. Dette krever mer areal enn opprinnelig varslet.

Merknader til utvidet planområde og planoppstart sendes skriftlig til:
Multiconsult NORGE AS
v/ Linnea Kvinge Karlsen
Nesttunbrekka 99
5221 Nesttun
E-post: linnea.kvinge.karlsen@multiconsult.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Merknadene blir samlet og kommentert av Multiconsult. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt til kommunen sammen med planforslaget.

Frist for innsending av merknader er satt til 21.06.2018.