Varsel om Plan 8062 – Detaljregulering for Beltlia. Område Beltlia, Ytteren, gnr/bnr. 131/1, 4, 6, 27, 185 med flere, Rana kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at det er satt i gang planarbeid for eiendommene gnr/bnr. 131/1, 4, 6, 27, 185 med flere ved Beltlia, Ytteren, Rana kommune. Området er i dag uregulert men er vist som framtidig boligområde i kommunedelplan for Mo med omegn.

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av ca. 200 boliger i flere etapper over flere år, ny tomt for barnehage, infrastruktur og friluftsområder med turstier. Atkomst er planlagt fra Langdalen/ Karvebakken. Opplysninger om planarbeidet vises på www.multiconsult.no/aktuelt/kunngjoringer/ og kan fås ved henvendelse til Multiconsult AS, ved Silje Wendelborg Fremo på telefon 73 10 34 10.

Merknader og innspill

Innspill til planarbeidet sendes Multiconsult AS, ved Silje Wendelborg Fremo, Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim eller på epost til swf@multiconsult.no innen 17.2.2015.