Varsel om oppstart detaljregulering Nybøhagen

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8, varsles det igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Gnr. 41 Bnr. 757 m. fl, Nybøhagen, Fana bydel, Bergen kommune.

Bakgrunn for arbeidet

Webu as ønsker å bygge boliger i området som er avsatt til byggeområde i Kommuneplanens arealdel. Det har vært fremmet planforslag til politisk behandling i Nybøhagen to ganger tidligere. Byrådet behandlet saken 16.10.2014 og gjorde negativt vedtak begrunnet i utnyttelsesgrad og vei (byrådssak 323/2014). På grunn av dette ble planforslaget trukket. Et nytt forslag ble utarbeidet i tråd med byrådets signaler. Nytt reguleringsforslag (planid.: 64220000) ble fremmet, og dette forslaget lå ute på offentlig ettersyn i perioden 13.08.16-27.09.16. Byrådet hadde en positiv innstilling til det reviderte forslaget, men bystyret avviste planforslaget (bystyresak 262/2017). Komite for miljø og byutvikling (sak 262/17) mente utnyttelsesgraden på tomten er for høy i forhold til tilgjengelige uteoppholdsareal og trafikale utfordringer. Komiteen bemerker videre at en er positive til boligformål i området og peker på at en bearbeiding av planforslaget, som i større grad hensynstar komiteens innvendinger, og gir en bedre tilpasning til den eksisterende bebyggelsen, vil kunne bli vurdert positivt.

Planarbeidet er satt i gang av Webu AS og planleggingsarbeidet utføres av Multiconsult Norge AS i samarbeid med LINK arkitektur AS.

Planområdet

Planområdet ligger i Bergen kommune, Fana bydel. Planområdet omfatter gnr. 41 bnr. 757 m.fl. Planområdet utgjør ca 25 daa. Planområdet er i kommuneplanen avsatt til bebyggelse og anlegg samt grønnstruktur i kommuneplanens arealdel (2010-2021). I KPA 2016 er planområdet avsatt til ytre fortettingssone, samt noe grønnstruktur øst for Nybøvegen. Planområdet grenser stort sett til boligfelt, grøntområde, Vossabanetraseen og vei.

Hensikten med planarbeidet

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for oppføring av boliger og grøntområde i området som er avsatt som bebyggelse og anlegg i kommuneplanens arealdel. Det legges også til rette for kobling
mellom Vossabanetraseen og Nybøvegen, samt nødvendige oppgraderinger av vei.

Sammenlignet med tidligere fremmet planforslag reduseres antall boliger på eiendommen fra 32 til 18 enheter, noe som vil gi lavere utnyttelsesgrad, og større uteoppholdsareal pr. bolig, og de trafikale
ulempene reduseres.

BT har brukt et utdatert kart i kunngjøringsannonsen datert 25.8 og 31.8. Varselkartet i varselbrev, i BT datert 03.9 og her på kunngjøringssiden er riktig.

KU-vurdering

Bergen kommune har vurdert spørsmålet om konsekvensutredning i oppstartsmøtet. Planforslaget er i tråd med overordnet plan og vurderes ikke å medføre vesentlig virkninger for miljø og samfunn og utløser ikke
ytterligere krav om behandling etter forskrift om konsekvensutredninger.

Merknader til oppstartsmeldingen

Har du innspill, send e-post til marie.bjelland@multiconsult.no eller som brev til Multiconsult Norge as, v/Marie Bjelland, Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun.

Alle merknader vil bli sendt videre til Bergen kommune som del av planarbeidet så det er ikke nødvendig å sende kopi av merknaden til Bergen kommune.

Frist for merknader er satt til 15.10.2018.

Ved spørsmål kan dere ta kontakt med Marie Bjelland tlf. 55 62 33 63.