Varsel om oppstart av planarbeid for Fana, Gnr. 40, Bnr. 71 m. fl., Mårdalen 33, Reguleringsplan, Bergen kommune

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det igangsetting av arbeid med privat detaljreguleringsplan for Mårdalen 33 gnr. 40 bnr. 71 m.fl. i Bergen kommune.

Forslagsstiller er Peab Eiendomsutvikling AS. Utførende konsulent for planleggingen er Multiconsult Norge AS i samarbeid med Link Arkitektur AS. Varslet planområde utgjør 6,2 daa. Terrenget innenfor varslingsgrensen heller i hovedsak mot bratt parti i øst, og en kolle befinner seg sentralt på eiendommen. Varslingsgrensen er vist vedlagt kart.

Planområdet

Planområdet er lokalisert på Skjold, ca. 10 km sør for Bergen sentrum og 7 km øst for Bergen lufthavn Flesland. Planområdet er en branntomt som tidligere var bebygget med en enebolig. Eiendommen inngår i en etablert bebyggelsesstruktur og i vestre del av Mårdalen borettslag og sør for Fanavegen. Eiendommen har forfalt over flere tiår, og forslagsstillers intensjon er å forskjønne eiendommen. Området har god tilgjengelighet for gående og syklende og til kollektivtransport. To bybanestopp ligger omtrent 400 meter i luftlinje fra planområdet, Skjold i sørvest og Mårdalen i nordøst. Adkomst løses gjennom bruk av eksisterende adkomstveg til området, og omgjøres til gatetun gjennom Mårdalen borettslag.

Planstatus

I kommuneplanens arealdel (KPA vedtatt i 2018) er området avsatt til byfortettingssone, sone 2. Deler av gnr./bnr. 40/71 inngår i gul og rød støysone (vegstøy) og hensynssone for historisk jernbanetrasè. Området inngår ikke i konsesjonsområde for fjernvarme.

Mot nordøst er en mindre del av planområdet regulert til midlertidig bygge- og anleggsområderiggområde i forbindelse med etablering av sykkelstamveg Bergen, innenfor dette området er en del av tomten avsatt til energianlegg i reguleringsplan for Fana, gnr 40 bnr 1714 m.fl., Osbanen og Fanavegen, plan-ID 65270000, vedtatt 21.11.2018. Når sykkelveganlegget er bygd og avsluttet opphører formål BA som regulering og eldre kommuneplan gjenoppstår. Bybanen er regulert i tunnel under bakken i et hjørne av den nordlige delen av planområdet i reguleringsplan for Fana/Ytrebygda, Bybanen Nesttun – Rådal, plan-ID 19170000, vedtatt 24.06.2008.

Formålet med planarbeidet

Innenfor planområdet er det er ønskelig å bygge ca. 14 leiligheter med privat og felles uteoppholdsareal, og nødvendig infrastruktur. Planområdet ligger på et platå ovenfor Fanavegen, med småhusbebyggelse i nord og nordøst, og blokkbebyggelse mot øst og sørøst. Planområdets vestlige del består av en skråning ned mot Fanavegen, Bybanen og småhusbebyggelse i Skjoldstølen. Det er foreslått en todeling av tomten, hvor uteoppholds- og trafikkareal holdes adskilt mellom bebyggelsen. Boenheter skal opparbeides i varierte størrelser og parkering løses i byggets underetasje. Tomten har i dag tett vegetasjon og vil gjennom etablering av ny bebyggelse få et åpnere preg. Eksisterende bygg på tomta er totalskadet og sanert etter brann. Vegetasjonsbelte mot Osbanen vil beholdes for å opprettholde en buffersone mellom veg og bebyggelse.

Vurdering av krav om konsekvensvurdering
Det er av Bergen kommune vurdert at planforslaget ikke krever behandling etter forskrift om konsekvensutredninger.

Merknader til oppstartsmeldingen

Varselsdokumentene og referat frå oppstartsmøtet med Bergen kommune kan leses på Bergen kommune sin nettside: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kunngjoringer og på

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig til
E-post: toril.amundsen@multiconsult.no

eller

Multiconsult Norge AS
Seksjon for areal og utredning
v/Toril Amundsen
Nesttunbrekka 99
5221 Nesttun

Frist for å komme med merknader er 04.november 2022

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune, da dette blir tatt hånd om samlet av Multiconsult. Alle mottatte dokument, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Eventuelle spørsmål om planarbeidet kan stilles til:
Multiconsult Norge AS v/Torun Amundsen på e-post toril.amundsen@multiconsult.no
eller telefon +4795045550

Videre saksgang

Etter at merknadsfristen er ute vil planforslaget bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker. Bergen kommune vil da varsle naboer, offentlige instanser og andre interessenter direkte, og det vil være mulig å komme med merknader til selve planforslaget før videre kommunal behandling. Planforslaget vil etter offentlig ettersyn bli saksbehandlet i kommunen før det sluttbehandles politisk i kommunestyret.

Med vennlig hilsen
Multiconsult