Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan av Soknes 1 og Kalvtrøa 6, Støren

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for Soknes 1 og Kalvtrøa 6 på Støren. Planområdet omfatter eiendommene GID 45/42 og 45/1F52, og ut til midten av tilgrensende veger fra hver eiendom.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbygging ved å regulere eiendommene til boligbebyggelse med (lav-)blokkbebyggelse. Soknes 1 ønskes regulert til boligbebyggelse med tre etasjer og parkeringskjeller med ca. 20 boenheter. Kalvtrøa 6 ønskes regulert boligbebyggelse med parkering i under-/første etasje og boliger i to etasjer over med 6-8 boenheter.

Løwi eiendom AS er forslagstiller og Multiconsult ASA er plankonsulent.

Innspill til planarbeidet og merknader til planprogrammet

Innspill til planarbeidet eller merknader til planprogrammet sendes innen 20. januar 2017 til:
sissel.enodd@multiconsult.no eller
Multiconsult ASA v/ Sissel Enodd, Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim

Spørsmål kan rettes til:

Multiconsult v/Sissel Enodd, tlf. 73103263/45269562