Reguleringsplan varsel om igangsetting av reguleringsplanarbeid – Område ved Elvevegen og Valøyslyngen

Det varsles herved om at overnevnte område planlegges regulert med sikte på å sikre nødvendig areal til overløpsbygg, pumpestasjon og tilhørende ledningsnett, og i tillegg areal til åpen bekk.

Deler av området vil bli regulert til grønnstruktur, eksisterende bolig og noe til nytt kommunalteknisk anlegg. Forurensende utslipp til Nidelva vil bli vesentlig redusert når anlegget er bygget.

Det vil bli holdt et informasjonsmøte med presentasjon av planskisser på Tempe Helse- og velferdssenter, Valøyvegen 12, tirsdag 26.8.2014, kl. 18.00.

Innspill til planarbeidet sendes Multiconsult AS, ved Silje Wendelborg Fremo, Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim, tlf 73 10 34 10 eller på epost til swf@multiconsult.no  innen 15.9.2014.