Reguleringsendring etter forenklet prosess til uttale – Ytrebygda. Gnr 107 bnr 498 Espehaugen I/L3. Arealplan-ID 900003.

Det vises til tidligere varsel om forenklet prosess (brev datert 12.03.19) for endring av reguleringsplan for Ytrebygda. Gnr 107 bnr 498 Espehaugen I/L3, arealplan-ID 900003. Komplett planforslag for reguleringsendringen forelegges med dette berørte myndigheter, grunneiere og naboer for uttale, i henhold til pbl. §12-14.

Planforslaget:

Planforslaget er utarbeidet av Multiconsult Norge AS på vegne av forslagsstiller BIR AS. Hensikten med reguleringsendringen er å tilrettelegge eiendom gnr 107 bnr 498 på Espeland i Ytrebygda bydel for BIRs virksomhet med formål industri/lager. Området vil være base for den bil- og utstyrsbaserte delen av renovasjonsvirksomheten, med reparasjon og vedlikehold av bilpark og driftsutstyr, kontor til operative ledelses- og støttefunksjoner og funksjon som oppmøtested for renovatørene.

Bakgrunnen for planarbeidet er at BIR sine eiendommer i Møllendalsveien 40 og Conrads Mohrs veg 15 må frigjøres til byutviklingsformål i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel og utbygging av bybanen. BIR ønsker å samle driftsfunksjoner på eiendommen gnr 107 bnr 498 Espehaugen 52.

Gjeldende reguleringsplan i planområdet er reguleringsplan for Ytrebygda. Gnr 107 bnr 5 m.fl. Espehaugen industriområde (planID.: 9000000) fra 1993, og en mindre del er regulert i reguleringsplan for Espehaugen (planID.: 63190000) fra 2017. Reguleringsendringen omfatter endring av plankart og bestemmelser, og det er utarbeidet egen ROS-analyse, planbeskrivelse, illustrasjoner og annen dokumentasjon til endringen.

Planområdet er avsatt til industri og et parkbelte mot øst i gjeldende reguleringsplan. De foreslåtte endringene går i hovedsak på detaljeringer innenfor samme formål. Det er blant annet lagt inn flere bestemmelser som tydeliggjør krav til parkeringsplasser og utforming av området.

Endringene i plankartet er i hovedsak at det tas inn en forlengelse av fortau langs atkomstveien fra sør, som er gjort for å imøtekomme merknad fra Statens vegvesen og planmyndigheten. Videre er det tatt inn noen flere detaljeringer som går på byggegrenser, byggehøyde og utnyttelsesgrad. Eksisterende grøntbelte mot øst ivaretas og er avsatt til blågrønnstruktur. Detaljert gjennomgang av foreslåtte endringer går fram av planbeskrivelsen.

Gjeldende plankart:

Figur 1. Plankart, gjeldende reguleringsplan. Kilde: Kommunekart.no.

Forslag til planendring:

Figur 2. Plankart, endringsforslag.

Merknader til reguleringsendringen

Merknader til reguleringsendringen sendes på e-post til linnea.kvinge.karlsen@multiconsult.no eller brev til Multiconsult Norge as, v/Linnea Kvinge Karlsen, Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun.

Frist for merknader er satt til 18. desember 2019.

Ved spørsmål kan det tas kontakt med Linnea Kvinge Karlsen på tlf. 95153748.

Videre saksgang

Komplett planforslag blir med dette sendt til berørte myndigheter, grunneiere og naboer for uttale. Etter uttalefristen vil planforslaget fremmes for Bergen kommune for sluttbehandling.

Underretning om vedtak sendes av Plan- og bygningsetaten til forslagsstiller, plankonsulent, berørte myndigheter som har hatt merknader, og eiere og festere av eiendommer som direkte berøres av vedtaket.