Paradis Tunvegen – Begrenset høring utvidelse av planområdet

I medhold av plan- og bygningsloven §12-8 blir det med dette varslet utvidelse av planområdet til detaljplanforslag id 65020000. Forslagsstiller er Vestland fylkeskommune. Plankonsulent er Multiconsult AS. Dere varsles om utvidelse av plangrense for ny veg fra Jacob Kjødes veg.

Merknader:

Merknadar og synspunkt til planarbeidet skal sendast per e-post til: toril.amundsen@multiconsult.no

Frist for uttale til planarbeidet er sett til 08. februar 2024.

Spørsmål knytt til planarbeidet kan rettast til: Toril Amundsen, tlf. 55 62 33 75