Oppstart av reguleringsplanarbeid parkeringsplasser Vadsø helsesenter

I hht plan- og bygningsloven §12-8, 1. ledd varsler herved kommunestyret i Vadsø om oppstart av reguleringsplanarbeid for opparbeidelse av nye parkeringsplasser i området o-TJ1, sør for Bekkefaret og gang-/sykkelsti mellom Bekkefaret og Idrettsveien i Vadsø kommune.