Detaljregulering Grønnegata 71, Tromsø kommune

Varsel om oppstart av planarbeid

Iht. plan og bygningslovens §12-8 varsles det herved om igangsetting av arbeid med Detaljreguleringsplan Grønnegata 71, Plan-Id 1966. Forslagsstiller er Grønnegata 71 AS (Pellerin AS), plankonsulent er Multiconsult Norge AS.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av kontorbebyggelse, med mulighet for etablering av inntil 3 boenheter i de øverste etasjene. Eksisterende bygning i Grønnegata 71 er planlagt revet, mens eksisterende bygning i Storgata 74 skal videreføres og påbygges med to tilbaketrukne etasjer. Dagens forretningsvirksomhet i Storgata 74
opprettholdes uendret. Se planinitiativet for nærmere beskrivelse av tiltaket.

Prosess

Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 11.05.2023, se vedlagt referat.
Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning iht. Forskrift om konsekvensutredning av 01.07.2017, se vedlagt vurdering av forholdet til KU-bestemmelser i PBL.

Varslingsdokumenter

Følgende varslingsdokumenter er tilgjengelig for nedlastning til høyre på denne siden og på Tromsø kommunes hjemmeside
https://tromso.kommune.no/bygg-vei-og-eiendom/planer-kart-og-regler/planer-utbyggingsavtaler-ogandre-saker-til-horing-og

  • Planintiativ, datert 19.10.2022
  • Vurdering av forholdet til KU-bestemmelser i PBL, datert 19.10.2022
  • Referat fra oppstartsmøtet, datert 11.05.2023

Ta kontakt med undertegnede dersom dere likevel har behov for å få tilsendt et eksemplar på papir.

Innspill

De som har synspunkter eller faktiske opplysninger knyttet til planarbeidet bes melde dette skriftlig til Multiconsult Norge AS på tromso@multiconsult.no, med kopi til Tromsø kommune på
postmottak@tromso.kommune.no, innen 30.06.2023. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede på gry.michelsen@multiconsult.no eller
+47 958 145 18.