Webinar om vilkårsrevisjoner i kraftbransjen

Multiconsult har gleden av å invitere hele den norske kraftbransjen til et fagseminar 4. februar hvor vi har som mål å bidra til erfaringsutveksling og dialog om tiltak for å sikre gode miljøforhold og optimal kraftproduksjon i tidligere regulerte vassdrag.

Det er en viktig tid for bransjen. Et betydelig antall vannkraftanlegg vil de nærmeste årene igangsette revisjon av konsesjonsvilkårene med det formålet å vurdere tiltak for å bedre miljøforholdene i vassdragene. Erfaringene til nå har vært blandet og det er et behov for å se slike tiltak i en større sammenheng. Ved å kombinere nye krav til miljø sammen med opprustning og utvidelse av de samme anleggene er det mulig å skape synergier som vil tjene miljøet så vel som kraftselskapene.

Vi har invitert foredragsholdere som belyser problemstillinger, erfaringer og gode løsninger for hvordan bransjen kan samles om en god faglig tilnærming.

Dette webinaret er gratis og det oppfordres til å videresende denne invitasjonen til andre kollegaer eller kjenninger i bransjen som kan ha interesse av dette.

Registrer interesse og mota påloggingslink til arrangementet ved å sende en mail til Elisabeth Lokshall på ewl@multiconsult.no

På webinaret vil du høre:

  • Carsten Stig Jensen, fra Norges vassdrags- og energidirektorat – NVE, kommer for å fortelle om retningslinjer, status og forvaltningspraksis for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer.
  • Berit Kohler, forsker hos HydroCen/NINA, vil fortelle om erfaringer med vilkårsrevisjoner.
  • Vegard Pettersen, næringspolitisk rådgiver hos Energi Norge, vil dele fornybarnæringens erfaringer med vilkårsrevisjoner.
  • Morten Kraabøl og Bjarne Børresen, senior rådgivere hos Multiconsult, vil diskutere muligheter for mer miljøtilpasset produksjon.
  • Per Øyvind Grimsby, fagleder for miljø hos Sira-Kvina kraftselskap, vil fortelle om vilkårsrevisjoner i Sira-Kvina vassdragene.
  • Marianne Holmen, Vice President for Concession and Environmental Management i Statkraft, vil fortelle om Statkrafts erfaring med vilkårsrevisjoner.
  • Siri Parmann, fagsjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund kommer med innspill til hva som er viktig for brukere av regulerte vassdrag.
  • Paneldebatt mellom foredragsholderne samt Caroline Lund fra Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar – LVK, om hvordan kan vi skape vinn-vinn i avveiningen mellom miljø og kraftproduksjon.

Seminaret vil bli ledet av Kristine Lien Skog, seksjonsleder for Naturressurser hos Multiconsult.


Foredragsholderne

Carsten Jensen 
Carsten Jensen leder Seksjon for Vassdragskonsesjoner i NVEs Energi- og Konsesjonsavdeling. Seksjonen har ansvar for gjennomføring av vilkårsrevisjoner samt NVEs oppfølging av EUs vanndirektiv. Jensen er utdannet fiskebiolog fra UiO. Han har over 20 års erfaring innen vannkraftbransjen, hvorav de siste 15 i NVE.

Berit Köhler
Dr. Berit Kohler er forsker i Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og har i sin doktorgrad i sosialgeografi studert elverestaureringsprosjekter i Sveits. Hun har jobbet i CEDREN i EcoManage og SusWater prosjektene og har analysert nærmere hvordan vilkårsrevisjoner foregår i praksis. I det nåværende forskningssenter for vannkraft HydroCen leder hun et prosjekt på samfunn, politikk og sosialaksept, og hun er også involvert i utvidelsen av det eksisterende miljødesignkonseptet til andre arter en laks, andre tjenester og brukerinteresser.

Vegard Pettersen 
Vegard Pettersen jobber i Energi Norge med ansvar for miljø og bærekraft. Han har lang erfaring fra arbeid med miljø og konsesjoner i energinæringen, med særlig fokus på vannkraft. Vegard Pettersen har en master i ressursgeografi og landskapsøkologi fra UiO og jobberfaring fra kraftselskap, konsulentselskap og fra energiforvaltningen.

Marianne Holmen 
Marianne Holmen er Vice President for Concession and Environmental Management i Statkraft og har jobbet i mer enn 20 år med energiproduksjon. Marianne er både maskiningeniør fra NTNU men har også en MBA i international business og strategy.

Morten Kraabøl
Dr. Morten Kraabøl er spesialist i anvendt akvatisk økologi med 30 års erfaring fra en rekke oppdrag som omhandlet økologiske problemstillinger knyttet til vannkraftutbygging og andre inngrep i store og små vassdrag. Spesialistkompetansen er definert til tiltak for å sikre fiskevandringer i regulerte vassdrag, anvendt miljødesign og utforming av miljøbasert minstevannføring.

Bjarne Børresen
Dr. Bjarne Børresen har mer enn 25 års erfaring fra vannkraftbransjen hvorav 15 års erfaring fra leverandørindustrien. Bjarne har deltatt i flere forsknings- og utviklingsprosjekt og har arbeidet med vannkraftprosjekt i en lang rekke land.

Per Øyvind Grimsby
Per Øyvind Grimsby er fagleder på miljø i Sira-Kvina kraftselskap. Per Øyvind jobber med myndighetskontakt, plandesign og har ansvar for vilkårsrevisjoner i Sira-Kvina.

Siri Parmann
Siri Parmann er fagsjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).  Naturforvalter fra tidligere NLH (nå NMBU). Ansatt i NJFF siden 1988. Hun har sittet i flere offentlige råd og utvalg, hatt ulike oppgaver og funksjoner innenfor NJFF, har hatt ansvaret for sekretariatet til Nordisk Jegersamvirke, Samarbeidsrådet for naturvernsaker og andre samarbeidsfora.

Caroline Lund
Caroline Lund er partner og advokat i advokatfirmaet Lund. Hun er juridisk sekretær for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK).

Kristine Lien Skog
Dr. Kristine Lien Skog er Seksjonsleder for Naturressurser i Multiconsult. Kristine har gjennom hele sin karriere jobbet innenfor landbruk-, miljø og energisektoren. Hun er utdannet naturforvalter ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), hvor hun også har vært PhD-student og har tidligere jobbet med statistisk analyse og evalueringer av bla landbrukssektoren i Riksrevisjonen.