Kartlegging på Svalbard, der snøskred hadde knust ei hytte.

Skredfareutredning

Multiconsult har bred kompetanse innen skredfareutredninger fra bratt terreng (snø-, sørpe-, flom-, jordskred, samt steinsprang og steinskred) i hele Norge.

Vi leverer rådgivning til alle faser i ulike typer prosjekt:

 • Tidligfaserådgivning i form av bl.a. faresonekartlegging, kostnytteanalyser, akuttvurderinger mm.
 • Detaljfase hvor vi prosjekterer og leverer tegningsgrunnlag for bl.a. skredsikringstiltak, overvannsløsninger mm.
 • Byggefase og driftsfase med anleggsoppfølging, beredskapskontrakter og skadeevaluering.

Reduserte kostnader og bedre avgjørelser ved hjelp av moderne teknologi:

 • Droneflyging (inspisering av utilgjengelige områder, utarbeidelse av detaljerte terrengmodeller)
 • Satellittbasert snøskreddata – utløpssoner og statistikk
 • Modelleringsverktøy (RAMMS, RocFall, mm.)

Tjenester

 • Skredfareutredning iht. Plan- og bygningsloven (TEK 17 § 7. 3)
  – Store og små plan- og byggesaker
  – Kommune- og områdekartlegginger
  – Vurderinger av skredfare mot oppdrettsanlegg, kraftlinjetraseer mm.
 • Produksjon av faresonekart
 • Akuttvurderinger etter skredhendelser
 • Kartlegging av skredfare mot veier iht. Statens vegvesens NA-rundskriv 2014/08
 • Utredning av skredfare mot jernbane
 • Oppfølgingstjenester i anleggsperioden: vurdering av skredfare med tanke på arbeidssikkerhet
 • Prosjektering av sikringstiltak mot skred

Referanser

 • Skredfarekartlegging i plan- og byggesaker i hele Norge (kommuner, private grunneiere)
 • Nasjonale skredfarekartlegginger for NVE (bl.a. Voss kommune, Svalbard, Kvam herad og Fusa kommune)
 • Rammeavtale akutte skredhendelser (NVE, Bane NOR)
 • Oppfølging av arbeidssikkerhet i anleggsfasen (Statnett, Statens vegvesen, Nordlandsnett)
 • Akuttvurderinger etter skredhendelser (BKK, Statens vegvesen)
 • Sikringstiltak mot skred (Bane NOR, Statens vegvesen, Equinor, mm.)