SHA- og miljøledelse

Multiconsult har i flere år arbeidet systematisk for å bygge opp spesialkompetanse på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø og har flere medarbeidere med bred kunnskap og erfaring innenfor HMS-området.

Vi har rådgivere med spesialkompetanse innen HMS-styring, ytre miljø, fysisk arbeidsmiljø/yrkeshygiene, ulike typer HMS-risikoanalyser, miljøbudsjett og livsløpsanalyser (LCA). Vi hjelper kunden med å ivareta myndighetskrav og å etablere og følge opp egne HMS-mål og -krav både ved prosjektering av nye anlegg og i driftsfasen.

Erfaring, kompetanse og ressurser

Multiconsult kan tilby rådgivere med spesiell HMS-styringskompetanse og lang og allsidig erfaring knyttet til alle aspekter ved teknisk arbeidsmiljø/ yrkeshygiene og ytre miljø innenfor energisektoren. Erfaringen inkluderer prosjektering av nye anlegg, modifikasjonsprosjekter og HMS-støtte og rådgivning til driftsorganisasjoner. Vi har meget god kjennskap til myndighetskrav og erfaring fra arbeid i og for myndighetsorganer (Arbeidstilsynet og Miljødirektoratet).

Produkter

Våre rådgivere kan bidra med å utarbeide, gjennomføre og gi råd innen:

• HMS-ledelse i prosjekter
• HMS-styringssystemer (internkontroll, ISO 14001 og OSHAS 18001)
• HMS- program/-planer
• SHA-planer for prosjekteringsfase og byggefase
• Miljøoppfølgingsprogram og planer (MOP)
• Miljø, transport og anleggsplan, MTA-plan
• Risiko- og sårbarhetsanalyser iht. NVE’s krav
• Fareidentifikasjoner, HAZIDs
• Identifisering og vurdering av vesentlige miljøaspekter, miljørisikoanalyse
• Vurdering av arbeidsmiljø og sikkerhet i prosjekterte løsninger mht. driftsfasen
• Materialvalg, samt substitusjon av helse- og miljøfarlige stoffer
• Risikovurderinger mht. valg, bruk og oppbevaring av kjemikalier
• Risikovurdering av SHA-forhold med hensyn til krav i Byggherreforskriften
• HMS-verifikasjoner og design reviews
• Utarbeidelse av HMS-krav i anbudsdokumenter
• Miljøbudsjett
• LCA-analyser
• HMS- revisjoner både i prosjekter og i driftsorganisasjoner
• HMS-inspeksjoner/oppfølging på byggeplass
• Spesialtilpasset opplæring/kurs innen for HMS

I tillegg kan Multiconsult tilby rådgivningstjenester innen støy og vibrasjoner, konsekvensutredninger/ROS-analyser og miljøanalyser (ESIA).