Illustrasjonsbilde | Foto: Hampus Lundgren/Multiconsult

Revisjoner og GAP-analyser

Standardene for kvalitet, arbeidsmiljø og ytre miljø (ISO 9001/45001/14001) har alle krav til interne revisjoner. Interne revisjoner vil også være hensiktsmessig i arbeidet med internkontroll (HMS). I våre revisjonsoppdrag ønsker vi å bistå i ditt forbedringsarbeid. I GAP-analysene sammenlikner vi praksis med gjeldende krav, og ser på graden av etterlevelse.

Interne revisjoner
Interne revisjoner er et viktig verktøy for å få frem status om hvor effektivt et styringssystem er. Dette kan gjelde innen kvalitet, helse- og arbeidsmiljø, sikkerhet eller innen ytre miljø. Vi ønsker å gi dere en merverdi i form av reduksjon av risiko samt trygghet knyttet til etterlevelse av krav og forbedringer. Det er ofte nyttig å komme inn med “nye øyne” for å se ulike muligheter.

Revisjoner av kritiske leverandører
Leverandører er en viktig del av virksomhetens totale leveranse. Ved å gjennomføre revisjoner av leverandører for dere, kan vi bistå med å sikre at leverandøren har systemer og praksis som bidrar til avtalt leveranse og etterlevelse av ulike krav.

GAP-analyser
Multiconsult kan bistå med GAP-analyser/samsvarsvurderinger for å finne status i forhold til ivaretagelse av gjeldende krav. Dette i forhold til f.eks. standarder for kvalitet og miljø, byggherreforskriften, internkontrollforskriften (HMS) eller myndighetenes prioriterte tilsynsaktiviteter.

Tjenester innen revisjoner og GAP-analyser

Interne revisjoner
I Multiconsult har vi flere erfarne revisjonsledere og fagrevisorer/rådgivere med erfaring fra revisjoner av kvalitets- og HMS-systemer i ulike bransjer. Vi har erfaring med revisjoner innen bygg- og anlegg, energisektoren og industri. Interne revisjoner planlegges og gjennomføres i samråd med kunden, inkludert valg av tema/fokus. Hvordan blir prosedyrene fulgt opp? Er de hensiktsmessige? Har man fungerende prosesser? Har de ansatte nødvendig kompetanse? Kanskje det er en avdeling eller spesiell prosess det er behov å se på? Dette er eksempler på temaer for interne revisjoner. Funn fra revisjonen oppsummeres normalt samme dag og oversendes i form av en revisjonsrapport. Innholdet i revisjonsrapporten vil hjelpe dere med å sette inn nødvendige tiltak i forbedringsarbeidet.

Revisjoner av kritiske leverandører og/eller underentreprenører
For de fleste virksomheter er leverandører og/eller underentreprenører viktige ledd i den totale leveransen. De blir kritiske faktorer i verdikjeden. Ved revisjon kontrolleres det at leverandøren/underentreprenøren har systemer og innarbeidet praksis som sikrer avtalt leveranse og etterlevelse av ulike krav. I bygg- og anleggsprosjekter er dette viktig med tanke på både HMS, kvalitet, overholdelse av tidsfrister, sosial dumping, etc. I tillegg til selve gjennomføringen av leverandørrevisjonene har Multiconsult kompetanse til å bistå med nødvendig fagkunnskap og kjennskap til norske myndighetskrav.

GAP-analyser
I GAP-analyser og samsvarsvurderinger sammenlikner vi praksis med gjeldende krav, og ser på graden av etterlevelse. Analysene er spesielt nyttige de gangene man skal bevege seg inn på områder med nye krav. Dette kan være aktuelt for f.eks. utenlandske entreprenører som skal sette seg inn i norske myndighetskrav der byggherreforskriften og internkontrollforskriften kan være typiske områder. Analysene kan også brukes til å sjekke ut hvor mye man allerede har på plass når det gjelder kravene til ulike ledelsesstandarder innen f.eks. kvalitet, arbeidsmiljø eller byggtekniske standarder/krav.

Noen referanser

  • Hafslund E-CO vannkraft, revisjoner knyttet til personsikkerhet og arbeidsmiljø i normal drift og i byggeprosjekter.
  • Statkraft, revisjon av Skagerak Netts byggherreansvar i prosjekter med fokus på SHA og sosial dumping.
  • Arion Banki, Island, revisjon mht. helse og sikkerhet på et ferrosilisiumverk på Island.
  • Bane NOR, revisjon av entreprenørenes beredskap under anleggsarbeid i et tunnelprosjekt.
  • Teeness AS, samsvarsvurdering av virksomhetens HMS-styringssystem.
  • Telenor ASA, GAP-analyse knyttet til etterlevelse av konsernets HMS-krav i virksomhetens forretningsenheter.