1/3

Hillevåg næringspark – reguleringsplan med KU | Ill.: Multiconsult

2/3

Jensebukta småbåthavn | Foto: Multiconsult

3/3

Sykkelstamveg Stavanger – Forus – Sandnes | Ill.: Multiconsult

Reguleringsplaner

Gjennom reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven legges føringer for samfunnsutvikling og rammer for bruk, utbygging og vern. Planleggingen skal ivareta et omfattende regelverk og er en oppgave som går på tvers av sektorer. Medvirkning og kontakt med brukere, interessenter, offentlig instanser og allmennheten skal også ivaretas.

Multiconsult bistår kunder med planlegging av alle utbyggingsformål. Tverrfaglig kunnskap, prosessforståelse, gjennomføringsevne og kvalitet i leveransene er viktig for å få til ryddige og effektive planprosesser og gode løsninger. Multiconsult sitt overordnende mål er å skape verdier for våre oppdragsgivere og samfunnet og bidra til miljømessig gode løsninger.

Multiconsult har solid tverrfaglig kompetanse innen alle fag som kan være aktuelle ved reguleringsplanarbeid. Våre fag omfatter blant annet regional utvikling, by- og stedsutvikling, arkitekttjenester, landskapsarkitektur, konsekvensutredning, samferdselsplanlegging, VA-teknikk, akustikk, luftforurensing, bygg og anlegg, energibruk, miljø- og naturressurser, miljøgeologi, geoteknikk, ROS og prosjektstyring. Vi har dyktige og engasjerte medarbeidere med ulik utdanningsbakgrunn og alder. Aktuelle faggrupper
er sivilarkitekter, arealplanleggere, geografer, biologer, naturforvaltere, sivilingeniører og ingeniører.

Multiconsult vektlegger utvikling og etterutdanning av sine medarbeidere. Våre team blir skreddersydd for det enkelte oppdrag med medarbeidere og fagkompetanse som sammen fyller oppgaven. Teamet blir koordinert og ledet av Multiconsults oppdragsleder. Ved behov styrker vi kompetansen med spisskompetanse fra underleverandører. Som verktøy i reguleringsplanprosesser og illustrasjoner benytter vi oss av oppdatert og aktuelt programvareverktøy.

Tjenester

Multiconsult gjennomfører, er rådgiver og bistår i reguleringsplanprosesser og andre tverrfaglige planprosesser på alle plannivåer etter plan og bygningsloven. Våre kunder er både offentlige, halv-offentlige og private aktører.

Multiconsult utarbeider planprogram og utfører reguleringsplanoppgaver for alle typer områder og tiltak både som selvstendige oppdrag og som del av større integrerte oppdrag innen alle våre forretningsområder.

Planprosesser kan være komplekse og tidkrevende prosesser. For å sikre en effektiv planbehandling legger vi vekt på å utforme et plangrunnlag som er klart, lettlest, godt illustrert og i samsvar med myndighetenes krav. Multiconsult legger videre vekt på å ha god dialog med kunden og offentlige myndigheter, være løsningsorienterte og gjennomføre de rette aktivitetene til rett tid.

Referanser

  • Reguleringsplan Hillevåg næringspark (68 da). Hillevåg næringspark AS, Stavanger kommune
  • Reguleringsplan Sola Airport Arena Sømmevågen II AS, Sola kommune
  • Reguleringsplaner Mongstad næringsområde. Mongstad eiendom AS, Mongstad administrasjon AS og Mongstad Vekst AS. Lindås kommune
  • Knarvik sentrum (390 daa). Områdereguleringsplan. Lindås kommune
  • Reguleringsplan Ulset vest (550 daa). Bergen tomteselskap. Bergen kommune
  • Utvikling av ny bydel i Steinkjer (ca. 550 daa). Sannan Eiendom AS. Steinkjer kommune
  • Reguleringsplan Holmenkollen nasjonalanlegg. Idrettsetaten, Oslo kommune
  • Reguleringsplan Tune Senter Sarpsborg kommune
  • Reguleringsplan Campus Ås, Statsbygg, Ås kommune