Rådgivning i driftsfase

God eiendomsledelse krever oversikt over eiendomsmassens behov og muligheter. Multiconsult tilrettelegger for at eier, bruker og samfunn skal oppnå størst mulig nytteverdi av en eller flere eiendommer. Rådgivingen omfatter både tekniske, organisatoriske og økonomiske aspekter i grensesnittet mellom bygg og eiendom og virksomhet.

Multiconsult kan bistå i alle faser, men hovedfokus er rettet mot de tidlige faser og mot drifts- og forvaltningsfasen. I tett samarbeid med kunden henter vi ut bedriftens egen kompetanse og ideer. Ved å kombinere kundens og Multiconsults spesialkompetanse utvikler vi gode løsninger med eierskap i organisasjonen.

MultiMap

Multiconsult har utviklet MultiMap, et web-basert verktøy for strategiske bygningsanalyser og porteføljevurderinger. MultiMap hjelper din organisasjon å samle og analysere relevant bygningsinformasjon på en ressurseffektiv måte. Med MultiMap får du oversikt over bygningsmassen, muligheter synliggjøres og potensiale kan enkelt analyseres slik at du kan legge strategier med et godt beslutningsgrunnlag.

Systemsikkerhet og risikostyring

Når tekniske systemer planlegges og bygges er hensikten at de i operativ fase skal kunne driftes som planlagt, uten unødige kostnader og uønskede hendelser. Dette oppnås best med systematisk fokus på sikkerhet, pålitelighet, tilgjengelighet og systemsikkerhet fra konsept til driftsfase.

Testing og idriftsettelse: BREEAM in use

Multiconsult har et sterkt fagmiljø innen systemsikkerhet og risikostyring.  Våre rådgivere kombinerer spesialkunnskap og bred erfaring innen systemsikkerhet og risikostyring med spesialkunnskap innen tekniske systemer. Slik utarbeider vi skreddersydde løsninger som minimerer driftsproblemer og driftskostnader, holder skaderisiko under kontroll og får et gitt system til å fungere som ønsket.

TJENESTER SOM TILBYS

 • Tidligfaserådgiving og livsløpsanalyser
 • FDVU-rådgiving i byggesaker
 • Porteføljeforvaltning- og utvikling
 • Eiendomsledelse/endringsprosesser
 • Eiendomsøkonomi og benchmarking
 • Pålitelighets- og tilgjengelighetsanalyser
 • Beredskapsanalyser
 • Vedlikeholdsanalyser, vedlikeholdsoptimalisering
 • Risikoanalyser og risikovurderinger
 • ROS-analyser
 • HMS-vurderinger
 • Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer
 • Kurs og undervisning
 • FoU-prosjekter