Prosjekterings- og byggeledelse

God styring og ledelse er avgjørende for god prosjektgjennomføring, både under prosjektering og bygging.

Prosjekteringslederen skal være bindeledd mellom oppdragsgiver og rådgivere og mellom rådgivere og byggeleder. Våre prosjekteringsledere har ansvaret for å lede prosjekteringsarbeidet, og samtidig sørge for god lagånd og konstruktivt samarbeid innad og med prosjekteringsgruppen.

Byggelederen representerer oppdragsgiver i forbindelse med utførelsen og skal påse at prosjektet styres slik at alle offentlige krav og kontraktskrav oppfylles. Multiconsults byggeledere tar ansvar for å følge opp arbeidene på bygge- og anleggsplass i hht de avtaler og kontrakter som er inngått. Ved store og kompliserte bygge- og anleggsprosjekter kan det være hensiktsmessig å styrke byggeledelsen ved å engasjere fagbyggeledere og fagkontrollører med spesialkompetanse.

Multiconsult har et stort fagmiljø og eget kompetansenettverket innenfor prosjektstyring, prosjekteringsledelse og byggeledelse. For å sikre verdiskaping for kunden gjennomfører vi prosjektene med vår prosjektgjennomføringsmodell MultiPEM (Project Execution Model) – en prosessorientert tilnærming til prosjekt- og prosjekteringsledelse.

Tjenester

  • Prosjekteringsledelse
  • Kalkyle
  • Prosjektstyring
  • SHA-koordinering ihht byggherreforskriften
  • Byggeledelse
  • Tredjepartskontroll/ uavhengig kontroll
  • Ansvarlig SØK