Myndighetskontakt

Byggesøknad – Ansvarlig søker

Plan- og bygningsloven gir rammer og forutsetninger for de fleste bygg- og anleggsprosjekter. Vårt mål er å være en god rådgiver og bidragsyter i myndighetsprosesser relatert til gjennomføringen av prosjekter. Vi mener at god håndtering av myndighetsprosesser og -søknader gir merverdi i et prosjekt og bidrar til å minimere risiko. Rollen som ansvarlig søker er derfor et eget kompetanseområde hos Multiconsult. Multiconsult har sentral godkjenning som ansvarlig søker i tiltaksklasse 3. Gruppen for myndighetskontakt har erfaring fra regelverksutvikling og praksis som rådgivere og saksbehandlere i byggesaker.

Vi kan bistå i alle faser av et prosjekt, fra idé til ferdigstillelse. I tidligfasen, også før byggesak er et tema, vil avklaring av myndighetskrav og byggebegrensende regler eller vedtak ha stor verdi for kundene. Mange fordyrende omprosjekteringer eller forsinkelser i prosjektgjennomføringen kan unngås ved tidlig avklaring av de offentlige rammene for et prosjekt.

Som ansvarlig søker bistår vi blant annet med vurdering av prosjektet opp mot gjeldende reguleringsplaner og andre overordnede rammer. Vi har kontakt med bygningsmyndighetene gjennom hele søknadsprosessen. Vi forestår nabovarsling og innhenter uttalelser fra andre myndigheter. Dette kan for eksempel være Arbeidstilsynet eller antikvariske myndigheter. Mange prosjekter er avhengig av dispensasjon fra gjeldende planer for å kunne realiseres, og en viktig del av søknadsarbeidet er å utarbeide dispensasjonssøknader og begrunne hvorfor dispensasjonen bør gis. I sluttfasen av prosjektet, innhenter vi nødvendig dokumentasjon for å søke om ferdigattest. Vi har erfaring fra og kan bistå ved kommunalt tilsyn.