1/3

Høyhastighetsutredningen fase 3. Ny høyhastighetsbane på bro ved Bakkevannet i Bamble | Ill.: Multiconsult

2/3

Rv. 22 i Fetsund. Alternativ for ny brukryssing av Glomma | Ill.: Multiconsult

3/3

E18 i Asker. Visualisering av alternativ 1.4 fra innledende fase | Ill.: Multiconsult

Mulighetsstudier – tidlig fase

Ved planlegging av nye transportløsninger er det ofte nødvendig å gjøre behovsvurderinger, mulighetsstudier eller trasévurderinger før man igangsetter planlegging etter plan- og bygningsloven.

Multiconsult har lang erfaring med denne type analyser, og kan tilby komplette produkter med tverrfaglige analyser og 3D-visualiseringer som grunnlag for å velge løsninger for videre planlegging, herunder beregning av transportmiddelvalg. Et godt beslutningsgrunnlag i denne innledende fasen sparer tid og ressurser i det kommende planarbeidet.

Kompetanse og metodikk

Multiconsult benytter en firetrinns metodikk i våre tverrfaglige studier i tidlig fase. Arbeidet starter med at foreliggende informasjon om miljøverdier i områdene innhentes og sammenstilles i GIS. Et tverrfaglig team vurderer informasjonen og vekter den etter hvilken betydning verdiene har.

Våre transportplanleggere utformer deretter konsepter/alternativer basert på informasjonen som foreligger, og disse konseptene blir gjenstand for en tverrfaglig analyse. Resultatene av analysen kan gi grunnlag for videre bearbeiding av konseptene.

Til slutt sammenstilles og rangeres alternativene med hensyn til miljøkonsekvenser, og dette veies opp mot grad av måloppnåelse og kostnader for de ulike løsningene.

Multiconsult legges stor vekt på bruk av 3D i tidlig fase, og har god kompetanse i bruk av visualiseringsverktøy som er egnet i denne fasen. Analysene kan dermed illustreres med bilder og film av de ulike løsningene.

Tjenester

 • Mulighetsstudier for veg eller jernbane som del av konseptvalgutredning (KVU)
 • Traseutredninger for veg eller jernbane i forkant av planprosess (planprogram og kommunedelplan)
 • Silingsrapporter

Referanser

 • Høyhastighetsutredningen fase III, korridor sør (Drammen-Stavanger
 • Bybanen Bergen sentrum Åsane. Traséutredning, silingsrapport og planprogram
 • Rv. 4 Kjul-Oppland grense. Traséutredning, silingsrapport og planprogram
 • Rv. 22 Fetsund – mulighetsstudie ny Glommakryssing
 • E18-korridoren i Asker. Traséutredning med silingsrapport
 • Rv. 4 Roa-Gran grense. Traséutredning, silingsrapport og planprogram
 • Dobbeltspor Kleberget-Såstad.Traséutredning, silingsrapport og planprogram
 • Konseptvalgutredning godsforbindelse Alnabru. Traséutredning til KVU