Riving av en Talkmøllefabrikk fra 1928 i Vik i Sogn.

Foto | Multiconsult. Riving av en Talkmøllefabrikk fra 1928 i Vik i Sogn.

Miljøsanering og riving

Multiconsult har lang erfaring med miljøkartlegging av bygg og konstruksjoner og er en av Norges største aktør på dette området. Miljøkartleggerne i Multiconsult er fordelt på ulike kontorer i hele landet, med et tett samarbeid mellom kontorene.

Miljøkartlegging omfatter både visuell registrering under befaringer, samt prøvetaking og analyse av bygningsmaterialer som kan inneholde helse- og/eller miljøfarlig avfall (som asbest, PCB, bly, ftalater etc.). Med bakgrunn i miljøkartleggingen utarbeides det en miljøkartleggingsrapport/miljøsaneringsbeskrivelse iht. TEK 17, § 9.7. Det gjøres rede for håndtering av farlig avfall fordelt på ulike typer og mengder i rapporten. Avfallsfraksjoner- og mengder blir oppsummert i en avfallsplan.

På bakgrunn av miljøkartleggingsrapporten og avfallsplanen blir det utarbeidet konkurransegrunnlag, der miljøsanering av helse- og miljøfarlige stoffer blir beskrevet i poster. I den sammenhengen blir det også laget rivebeskrivelser som beskriver hvordan og/eller i hvilken rekkefølge miljøsaneringen og rivingen skal utføres. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)-planer iht. byggherreforskriften blir også utarbeidet.

Multiconsult gjennomfører miljøkartlegginger av bl.a. kontorbygg, kjøpesentre, boliger, skolebygg, bygg tilknyttet gruvedrift, verneverdige bygninger, sykehus, industribygg, kirker, offshore-installasjoner og branntomter.

Multiconsult gjennomfører oppdrag for private og offentlige kunder. Fagmiljøet bidrar med rådgiving og miljøkartlegging i store, flerfaglige prosjekter og små enkeltprosjekter. Tjenester omfatter bl.a.:

• Miljøkartlegging av alle typer bygninger, tekniske anlegg, broer, tunneler, offshore installasjoner, konstruksjoner m.m.
• Utarbeidelse av miljøkartleggingsrapporter/miljøsaneringsbeskrivelser
• Mengdeberegninger og utfylling av avfallsplaner
• Utarbeidelse av konkurransegrunnlag for miljøsanering og rivning
• Utarbeidelse av rivebeskrivelser og SHA-planer
• Rådgivning innen håndtering/levering av helse- og miljøfarlig avfall
• Oppfølging av miljøsanerings- og rivearbeidene