1/4

Turbiditet i Bjørvika | Foto: Multiconsult

2/4

Sjekk av modem i brønn på Bryggen i Bergen | Foto: Multiconsult

3/4

Målestasjon i elv | Foto: Multiconsult

4/4

Turbiditet i Bjørvika | Foto: Multiconsult

Måletjenester og bygningsbesiktigelser

Anleggsarbeider medfører ofte ulemper for omgivelsene. Multiconsult har kompetanse til å overvåke disse, slik at myndighetskrav kan dokumenteres og tiltak iverksettes. Vår grundige tilstandsdokumentasjon og omfattende erfaring sørger for en objektiv vurdering av eventuelle skader.

Multiconsult har et av Norges største og ledende fagmiljøer innen måletjenester. Hovedfokus er på oppfølging av sprengningsarbeider og annet grunnarbeid som medfører vibrasjoner. Her tilbyr våre rådgivere en komplett oppfølging med bygningsbesiktigelse, fastsettelse av vibrasjonsgrenser, vibrasjonsmålinger, støymålinger, støvmålinger og ikke minst utredning av eventuelle skade som følge av grunnarbeidene.

Oppfølging av naboforhold
Selskapet har lang erfaring med prosjektering og oppfølging av naboforhold ved store anlegg, både over og under jord. Vi har også utstyr og kompetanse til å utføre målinger i sjø. Bygge- og anleggsarbeider forårsaker nesten alltid ulemper for naboer i form av støy, støv og vibrasjoner. I noen tilfeller kan også setningsskader oppstå. Slik aktivitet vil ofte resultere i klager og påstand om skader på eiendom. Det er derfor viktig å få dokumentert om arbeidene har blitt gjennomført innenfor gjeldende lovverk og normer, og om skadepåstander er reelle. Med Multiconsults brede kompetanse og erfaringsgrunnlag har vi et solid utgangspunkt for å gjøre disse vurderingene.

Måleaktiviteten til Multiconsult utvides stadig. Selskapet er blant annet blitt en betydelig aktør innen turbiditetsmålinger i senere år. Vi utfører også poretrykksmålinger og kan tilby setningsmålinger.

Kontaktinformasjon: harry.herland@multiconsult.no

Tjenester:

• Bygningsbesiktigelse
• Poretrykksmåling
• Støvmålinger
• Støyovervåkning
• Turbiditetsmåling
• Vibrasjonsmåling