1/2

Luftforurensning i Bergen | Foto: NTBscanpix

2/2

Utslipp fra industri | Foto: Estormiz / Creative Commons

Luftforurensning

Luftforurensning er i deler av Norge et alvorlig miljø- og helseproblem. Mennesker kan påføres luftveislidelser, hjerte- og karsykdommer og kreft som følge av dårlig luftkvalitet. Luftforurensning kan også forverre situasjonen for dem som allerede er syke. Grenseverdiene myndighetene har satt for lokal luftforurensning blir overskredet hver vinter i flere av de store byene i Norge.

Miljøverndepartementets retningslinje (T-1520) for behandling av luftforurensning i arealplanlegging stiller krav til utredninger i områder som er utsatt for forurensning, og gir anbefalinger om arealbruk i ulike forurensningssoner.

Kunnskap om luftkvaliteten og spredningsforholdene er viktig både ved planlegging av ny forurensende virksomhet, som veger og industrianlegg, og nye boliger og annen følsom arealbruk.

Kartlegging av luftforurensning og luftkvalitet

Multiconsult kan bistå kunder både med vurderinger av luftforurensningssituasjonen, beregninger av utslipp og spredning, og vurdering av tiltak som kan redusere utslipp eller eksponering.

Vi kan beregne verdier for årsmiddel og vintermiddel, samt ulike maksnivåer i tråd med Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av luftforurensning i arealplanlegging (T-1520). Ved utbyggingsprosjekter i by kan vi beregne skjermingseffekt av bygninger og vise spredning av utslipp tredimensjonalt, slik at luftkvaliteten i ulike etasjehøyder kan vurderes. For vegtrafikk bruker vi avanserte modeller for å estimere utslipp fra kjøretøy, og kan blant annet simulere hvordan endringer i køsituasjon/trafikkflyt, sammensetning av trafikken og fornyelse av kjøretøyparken påvirker utslippene.

MISKAM

MISKAM er en beregningsmodul i programmet SoundPLAN Air, og er en prognostisk vindfeltmodell komplementert av en Eulersk spredningsmodell.

MISKAM kan brukes for å beregne luftforurensing i tette byområder og er ideell for detaljerte studier av mindre områder der luftbevegelser rundt bygninger dominerer over topografiske og termiske effekter.

GRAL

GRAL er en beregningsmodul i programmet SoundPLAN Air, og bruker terrengdata og data for arealbruk for å korrigere vindfeltene. GRAL er basert på en Lagrange partikkelspredningsmodell og kan brukes for å beregne luftforurensing for større topografiske områder, som store veiprosjekter og hele bydeler. GRAL er spesielt godt egnet for beregning av luftforurensing fra tunneler og for områder der topografiske og termiske effekter bestemmer vindretningene.

Oppgaver og produkter

 • Vurdering av luftforurensingssituasjonen fra veitrafikk, tunneler, ventilasjonstårn og industri.
 • Beregninger av utslipp og spredning.
 • Vurdering av tiltak som kan redusere utslipp eller eksponering.

Referanser

Vurdering av luftforurensing fra veitrafikk:

 • Ensjøveien 34, Oslo
 • Nyhavna Øvre, Trondheim
 • Sluppen, Trondheim
 • Rådal Nord, Bergen (inkl. tunnelmunninger)
 • Granåsen Gård Øst, Trondheim
 • Indre Arna Barnehage, Arna

Vurdering av luftkvalitet ifm utarbeiding av reguleringsplan:

 • Bispevika Nord og Syd, Oslo
 • Bryn Senter, Oslo
 • Ranheim Vestre, Trondheim
 • E18 Riksgrensen-Ørje

Beregning av luftsonekart for planlagte veialternativer:

 • E18 Drengsrud-Slependen