LCA og klimagassregnskap

LCA (livsløpsanalyser) og klimagassregnskap etterspørres i stadig større grad, særlig i bygge- og samferdselsprosjekter.

I BREEAM-prosjekter gis det poeng for utarbeidelse av LCA og klimagassregnskap. I offentlig sektor settes det ambisiøse mål for klimagassreduksjon. Multiconsult bidrar til en bærekraftig utvikling og vårt DNA sier at vi skal tenke «Grønt i alt vi gjør». Dette betyr blant annet å bidra med miljøriktig og verdiskapende utvikling av samfunnet, i aktivt samspill med kunden.

LCA og klimagassregnskap kan brukes i tidligfase konseptutredninger hvor det skal redegjøres for miljøbelastningen ved ulike konseptvalg/tekniske alternativer. Det kan brukes som et verktøy for å finne de mest miljøvennlige løsningene underveis i et prosjekt, eller det kan brukes for å dokumentere eventuelle miljøbesparelser ved ferdig leveranse.

Hva er LCA?

LCA er en metode for å beregne miljøbelastningen til et produkt eller en tjeneste gjennom hele dets livsløp; fra råvareutvinning, produksjon, transport, bruksfase og avhending. Miljøbelastningen kan beregnes for hele eller deler av livsløpet, f.eks. fra «vugge til (fabrikk)port» eller «vugge til grav». I en LCA kan flere miljøbelastningskategorier beregnes, deriblant global oppvarming, toksisitet, forsuring, overgjødsling, nedbrytning av ozonlaget.

Hva er klimagassregnskap?

Klimagassregnskap defineres på ulike måter. I Multiconsults sammenheng menes det LCA hvor kun utslipp av klimagasser beregnes (andre miljøbelastninger vurderes ikke). For bygg er det utviklet et eget verktøy av Statsbygg som forenkler klimagassberegningene (klimagassregnskap.no).