Hydrometri/Felthydrologi

Hydrometri og felthydrologi

Tidligfase-etablering av gode systemer for datafangst og overvåking av ressursgrunnlaget er ofte en avgjørende del av det å kunne danne et godt beslutningsgrunnlag i mange prosjekter, enten det er snakk om tidligfaseprosjekter og mulighetsstudier, konsekvensanalyser, konsesjonssøknader eller planlegging av vannkraftprosjekter.

Multiconsult overtok i 2011 virksomheten i Hydpro AS, et selskap med spisskompetanse og lang erfaring innenfor felthydrologi og løsninger for overvåking, datainnsamling, kontroll og styring av vannressurser. Dette er nå videreutviklet og integrert som del av Multiconsults rådgivende tjenester innen forretningsområdene Energi og Miljø & Naturressurser.

Multiconsult bistår kunder med et bredt spekter av tjenester og leveranser innen hydrometri og felthydrologi. Selskapet leverer alt fra vannføringsmålinger, etablering av målestasjoner i felt for innsamling av hydrologiske og meteorologiske data, kontroll og vedlikehold av feltanlegg, design og etablering av anlegg for kontrollert slipping av minstevannføring, datafangst og kvalitets-sikring av hydrologiske data, anbudsutarbeidelse og prosjektledelse.

Sentrale tjenester som tilbyes inkluderer:

  • Support og bistand på eksisterende målestasjoner – tidligere Hydpro leverte anlegg og systemer
  • Vannføringsmålinger, vannføringskurver, nivellering, kontroll og revisjon av målepunkt
  • Bistand til etablering av nye hydrologiske og meteorologiske målestasjoner og overvåkningssystemer- nøytral og leverandøruavhengig rådgiver
  • Bistand til etablering av arrangement for nøyaktig slipping og dokumentering av minstevannføring
  • Etablering av automasjonssystemer for reguleringstekniske oppgaver som: vannstandsregulering, lukestyring og konsesjonspålagte manøvreringer
  • Datafangst, kvalitetssikring og analyse av klimadata til bruk i mange forskjellige sammenhenger