Multiconsult bistår blant annet med grunnvanns- og vassdragsovervåkning

Hydrogeologi

Hydrogeologisk kompetanse er en av nøkkelkomponentene til vellykkede geotekniske- og georelaterte prosjekter. Multiconsolt har kompetansen til å støtte våre kunder med en bred portfolio av tjenester relatert til grunnvannsforsyning og -beskyttelse, forurenset vann, geoteknisk prosjektering og modellering.

Brønnboring og overvåking

 • Prosjektering av brønner både i løsmasser og berg
 • Grunnvanns- og vassdragsovervåking
 • Overvåkingsprogrammer og prøvetaking for deponier
 • Mer om miljørelaterte tjenester finnes under Miljøgeologi.

Modellering

Ved hjelp av avanserte programvarer og datanalyser vurderer vi vannforholdet i undergrunn og leverer hydrauliske modeller for allsidig bruk.

 • Grunnvannsforhold og påvirkning som følge av byggeaktivitet
 • Beregning av avsenkningsparameter og pumpeaktivitet (dewatering)
 • Innlekkasje i tunneler
 • Grunnvannsforurensing og transport (med fokus på hydrokarboner)
 • Risikovurdering av deponier

Grunnvannsforvaltning

 • Hydrogeologiske undersøkelser og risikovurderinger
 • Grunnvannsforsyning
 • Grunnvannsforurensning
 • Vannbalansevurderinger
 • Forvalting og sanering av forurenset vann
 • Isotopundersøkelser og sportester (tracer tests)
 • Hydraulisk borehullstesting
 • Packer test («vanntapsmålinger»)
 • Pumpe- og slugtest
 • Infiltrasjonstest
 • Geofysisk borehullslogging