Bygningsforvaltning og drift

God eiendomsledelse krever oversikt over eiendomsmassens behov og muligheter. Multiconsult tilrettelegger for at eier, bruker og samfunn skal oppnå størst mulig nytteverdi av en eller flere eiendommer.

Rådgivingen omfatter både tekniske, organisatoriske og økonomiske aspekter i grensesnittet mellom bygg og eiendom og virksomhet.

MultiMap

Multiconsult har utviklet MultiMap, et web-basert verktøy for strategiske bygningsanalyser og porteføljevurderinger. MultiMap hjelper din organisasjon å samle og analysere relevant bygningsinformasjon på en ressurseffektiv måte. Med MultiMap får du oversikt over bygningsmassen, muligheter synliggjøres og potensiale kan enkelt analyseres slik at du kan legge strategier med et godt beslutningsgrunnlag. Les mer om Multimap.

Systemsikkerhet og risikostyring

Når tekniske systemer planlegges og bygges er hensikten at de i operativ fase skal kunne driftes som planlagt, uten unødige kostnader og uønskede hendelser. Dette oppnås best med systematisk fokus på sikkerhet, pålitelighet, tilgjengelighet og systemsikkerhet fra konsept til driftsfase.

Testing og idriftsettelse, BREEAM in use

Multiconsult har et sterkt fagmiljø innen systemsikkerhet og risikostyring. Kombinert med spesialkunnskap innen tekniske systemer utarbeider vi skreddersydde løsninger som minimerer driftsproblemer og driftskostnader, holder skaderisiko under kontroll og får et gitt system til å fungere som ønsket. Vi bistår også som rådgiver ved bærekraftsvurderinger og BREEAM-In-Use-sertifisering av eksisterende bygg.

Tjenester

 • Tidligfaserådgiving og livsløpsanalyser
 • FDVU-rådgiving i byggesaker
 • Porteføljeforvaltning- og utvikling
 • Eiendomsledelse/endringsprosesser
 • Eiendomsøkonomi og benchmarking
 • Pålitelighets- og tilgjengelighetsanalyser
 • Beredskapsanalyser
 • Vedlikeholdsanalyser, vedlikeholdsoptimalisering
 • Risikoanalyser og risikovurderinger
 • ROS-analyser
 • HMS-vurderinger
 • Kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer
 • Tilstandsanalyse brannsikkerhet
 • BREEAM In-Use