1/2

Støyskjerm med lameller og mønster i tre | Foto: Multiconsult

2/2

Bybanen i Bergen | Foto: Multiconsult

Samferdsel, akustikk

Beregning og vurdering av støy fra samferdsel utgjør en stor del av Multiconsult sin virksomhet innen austikk. Hovedmålet er å prosjektere gode løsninger som tilfredsstiller lydkrav for aktuelt bygg eller område i samarbeid med byggherre og de øvrige prosjekterende.

Støy fra samferdsel berører mange mennesker hver dag. Vi i Multiconsult har lang og bred erfaring med beregning og vurdering av utendørs støy fra kilder som veg og bane. Støy er tema allerede i tidlig planfase, og Multiconsult følger prosjekter fra konseptvalgutredning og konsekvensutredning til detaljprosjektering av støyskjermer og fasadetiltak. Hovedmålet er å prosjektere gode løsninger som tilfredsstiller lydkrav for aktuelle bygg eller områder i samarbeid med byggherre og de øvrige prosjekterende.

Foruten oppdrag for typiske samferdselsanlegg, så utfører vi beregninger av støysonekart for både små og store utbyggere som berøres av støy fra omkringliggende støykilder.

Til sammen har selskapet over 40 spesialrådgivere innen fagområdet. I Multiconsult finnes kompetanse for alle faglige problemstillinger knyttet til akustikk, støy og vibrasjoner, inklusive ledelse av større sammensatteoppgaver.

Beregning av støy fra samferdsel

Multiconsult kan foreta beregning av støy fra vegtrafikk, jernbane, trikk og T-bane. Alle beregninger foretas i henhold til gjeldende nordiske beregningsmetoder. Beregnede lydnivåer kan fremstilles som støykoter på kart eller i beregningspunkter ved hver bygning. Beregninger foretas og vurderes i forhold til plan- og bygningsloven eller Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442.

Multiconsult utfører prosjektering av fasadekonstruksjoner, og angir detaljerte lydkrav til de aktuelle elementene. Prosjektering gjennomføres med bakgrunn i informasjon om bygget, beliggenheten og støykilder som påvirker lydforholdene.

Beregning og vurdering av støytiltak

Støytiltak vurderes spesielt ut fra hver enkelt situasjon. Tiltak kan innbefatte støyskjermer eller støyvoller langs veg/jernbane, og lokale støyskjermer eller fasadetiltak for bolig. Ved fasadetiltak angis krav til de ulike elementer i yttervegg og dette kan gjelde vinduer, ventiler og tilleggsisolering av fasade og tak. Multiconsult har spesiell kompetanse på bevaring av eldre og verneverdige bygninger. Med dette sikres gode fasadetiltak på bygninger som krever spesiell behandling.

Støymålinger

Multiconsult kan foreta lydmålinger for å dokumentere oppnådd lydnivå i felt etter at eventuelle støytiltak er gjennomført. Alle lydmålinger foretas etter gjeldende norske standarder.

Typiske tjenester

 • Støykartlegging av utsatte områder
 • Beregning og vurdering av fremtidig støybelastning i forbindelse med konsekvensutredninger og reguleringsplaner
 • Støyfaglig utredning ved søknad om rammetillatelse
 • Prosjektering av fasadekonstruksjoner
 • Befaring og tiltaksvurderinger
 • Prosjektering av støydempende tiltak:
  – Støyskjermer eller støyvoller langs veg/ bane
  – Lokale støyskjermer ved bolig
  – Fasadetiltak
 • Utarbeide anbudspapirer og bidra ved innhenting og evaluering av tilbud fra konkurrerende entreprenører
 • Lydmålinger, både før og etter eventuelle støytiltak er gjennomført
 • Støyovervåking av bygge- og anleggsvirksomhet

Referanser

 • Bybanen i Bergen
 • Follobanen
 • Ski stasjon
 • E6 Gyllan – Røskaft
 • E18 Arendal – Tvedestrand
 • E18 Gulli – Langåker
 • E18 Korridoren i sentrale Asker
 • E18 Riksgrensen – Ørje
 • E134 Damåsen – Saggrenda
 • RV23 Oslofjordtunnelen
 • RV 36 Slåttekås – Årnes
 • FV109 Råbekken – Alvim – Torsbekkdalen
 • FV704 Røddekrysset – Tanem
 • RV110 Ørebekk – Simo
 • RV 509 Sømmevågen – Flyplassvegen
 • Støykartlegging i Sør-Varanger
 • Sykkelstamvei Stavanger – Sandnes