1/3

VA-Tunevannet

2/3

VA-Tunevannet – Trerør fra 1932

3/3

VA-Kalabekken

VA Sarpsborg kommune

Detaljprosjektering og byggeledelse

Multiconsult har utført detaljprosjektering av VA-separeringsprosjekter for Sarpsborg kommune. Prosjektene skal fornye ledningsnettet, med ny vannledning og separate rør for avløp og overvann. Tiltakene reduserer dermed tilrenning av rent regnvann til renseanlegg og siker samtidig trygg leding av regnvann til resipient.

VA-separeringsprosjektene «Tunevannet» og «Kalabekken» omfatter utbedring av ca 2600m med grøft for hvert anlegg. Prosjektene kommer fra tiltaksplanen til Sarpsborg kommune, der prioritering gjøres med bakgrunn i tilstand, driftsproblemer og sårbarhet for resipient ved eventuelle hendelser.
Eksisterende rørtraseer er gamle, med hovedmengde bygd på 1950-tallet, og de eldste delene er trerør fra 1932.

Oppdragene har omfattet alle momenter fra kartlegging av eksisterende ledningsnett, detaljprosjektering av konkurransegrunnlag med tegninger og beskrivelse, bistand ved kontrahering samt teknisk oppfølging og byggeledelse i anleggsfasen.

Løsning av oppdrag
Detaljprosjektering av Tunevannet og Kalabekken startet med innledende kartlegging av eksisterende ledningsnett ved befaring og kartgjennomgang. Møter med driftsansvarlig for ledningsnett i Sarpsborg kommune sikret kunnskap om kjente driftsproblemer i områdene.

Konkurransegrunnlag ble utarbeidet med tegninger, stikningsdata og NS3420 beskrivelse.
Multiconsult er ansvarlig søker for prosjektene, og ved avklaringsmøte med byggesak i Sarpsborg kommune, ble det avdekket behov for tiltaksplan for potensielt forurenset grunn ved Kalabekken.
Begge prosjekter har gjennomført kartlegging av grunnforhold ved grunnboring utført av Multiconsult, slik at premisser for grøftearbeid ble definert, og at arbeidet kan utføres trygt.

Oppdragene omfatter også teknisk byggeledelse.

Våre tjenester

  • Detaljprosjektering
  • Konkurransegrunnlag med tegninger og beskrivelse
  • Grunnundersøkelser
  • Miljøteknisk oppfølging
  • Ansvarlig søker