1/2

Uskedalen sentrum sett fra Flatholmen | Foto: Multiconsult

2/2

Mulig ny sjøpromenade med utbyggingspotensiale | Skisse: Multiconsult

Uskedalen

Arealstrategi for tettstedet

Uskedalen er en aktiv bygd med 779 innbyggere (01.01.2012). Uskedalen ligger mellom Rosendal og Husnes i Kvinnherad kommune med kort avstand til begge.

Stedet har mange gode kvaliteter ifølge innbyggerne selv. De mener Uskedalen er et praktisk og godt sted å bo med god tilgang til natur og andre opplevelser. Planarbeidet er et tiltak etter initiativ fra bygden og konkretisert gjennom en referansegruppe fra kommunen, som representerer de fleste interessene i bygden.

Som et første steg i planarbeidet ønsker Kvinnherad kommune å utarbeide en arealplan for Uskedalen sentrum. Arbeidet vil videreføres som enten en områderegulering eller en kommunedelplan.

Multiconsult er engasjert for å utarbeide en arealstrategi. Arealstrategien har som mål å definere, tydeliggjøre, fortette og aktivisere Uskedalen sentrum.

Løsning av oppdraget

Multiconsult tar tidlig tak i eksisterende situasjon i Uskedalen ved å avklare planstatus og andre forhold. Videre foretas en befaring som legger grunnlag for konseptutvikling og ideer til utvikling av stedet. Det blir særlig fokusert på vitalisering av sentrum gjennom å styrke møteplasser og kommunikasjonslinjer for gående og syklende. I denne delen av oppdraget utarbeides det også en stedsanalyse. Uskedalens karakter og attraksjon skal styrkes som ved å bedre tilgangen til sjøen og turmulighetene langs sjøen og elven på en ny vannkantpromenade, og markering av akser mot sjøen, kirken og stevneplassen. I sluttfasen blir det arrangert folkemøte der ideene fra den tidlige fasen legges fram på en slik måte at det oppmuntrer til medvirkning.

Sluttresultatet av arbeidet er utarbeiding av en rapport med fokus på stedets styrke og potensiale og presentasjon av utviklingsideer med en tiltaksliste. Tiltakslisten er delt inn i midlertidige tiltak, tiltak som er enkle å sette i gang og tiltak med mer krevende prosesser som reguleringsplan eller eiendomsoverdragelse. Denne arealstrategien er med på å danne grunnlag for senere områderegulering eller kommunedelplan.

Våre tjenester

  • Registrering
  • Medvirkning (Folkemøte)
  • Analyser
  • Konsept for stedsutvikling
  • Ideer for forbedring av steder
  • Illustrasjoner