Ferdigsillelse av trinn 1 | Foto: Kjetil Fosser, Multiconsult

Unger Fabrikker

Utvidelse P-anlegg

Utvidelse av eksisterende fabrikklokaler for prosessanlegg for råstoffproduksjon innenfor såpeproduksjon. Prosjektet omfatter produksjonsarealer, tekniske installasjoner samt ombygning av mindre del av eksisterende tilstøtende lokaler.

Oppdraget har vært et A-Å produkt levert av Multiconsult, hvor Multiconsult har levert alle faser og fag. Under prosjekteringen måtte det jobbes mye utenfor boksen, da fabrikkområdet ga store utfordring med hensyn til plass. I tillegg skulle fabrikken utvides i steg, med pågående produksjon.

Løsning av oppdraget

Prosessdriver ved utvikling av konsept sammen med Unger Fabrikker AS, og videre gjennom forprosjekt. Detaljprosjektering tverrfaglig i tett samarbeid med Unger Fabrikker AS og deres utstyrsleverandør på prosess-siden.

Forespørsel, evaluering og kontrahering av entreprenører samt oppfølging av disse under byggeperioden parallelt med pågående prosjektering.

Våre tjenester

  • Forprosjekt
  • Tverrfaglig prosjektering
  • Utarbeide beskrivelser
  • Innhente tilbud
  • Evaluere og kontrahere entreprenør
  • Oppfølging på byggeplass med prosjekt- og byggeleder