1/2

Nikkepumpe | Foto: Bengt Fredrik Straith, Multiconsult

2/2

Trinity Inniss, Trinidad | Foto: Bengt Fredrik Straith, Multiconsult

Trinity Inniss

Oljeutvinning på land i Trinidad

Fram Exploration kjøpte i 2009 rettighetene til videre drift av et oljefelt sørøst i Trinidad for 10 år. Fram Exploration er et norskeid firma med kontaktpersoner i USA og Trinidad. Området hvor rettighetene er ervervet er en del av den Venzulenske fjellformasjonen på land som strekker seg østover over sørenden av Trinidad. Området som består av mange delfelt hvor Trinity-Inniss (14 km2) er et lite delfelt med tusenvis av brønner.

I forbindelse med oppkjøp av rettighetene fra det statlige oljeselskapet Petrotrin skulle det utarbeides en status for oljeforurensningen i området. Oljefeltet er lokalisert i et naturreservat med en drikkevannskilde som en av resipientene.

Løsning av oppdraget

Oppdraget omfattet kartlegging og vurdering av status for oljeforurensning ved 140 brønnhoder i forbindelse med produksjonsoppstart.

Ved hvert brønnhode ble all oljeforurensning beskrevet, aktuell forurensningsspredning og resipient spesifisert, samt at det ble utarbeidet en beskrivelse av potensielle tiltaksarbeider for sanering ved hver enkelt lokalitet.

Leveransen i oppdraget var en samlerapport inkludert en database med en enkel teknisk beskrivelse av brønnhodet, angivelse av forurensningsomfang, anslått mengde forurenset masse, resipient og anbefalte saneringstiltak.

Våre tjenester

Multiconsult ble engasjert til å gjennomføre en utvidet fase 1-undersøkelse som inkluderte kartlegging av 140 utvalgte brønnhoder (land) på Trinity-Inniss feltet med henhold på oljeforurensning.