1/3

Kart fra kartleggingen over regionsenter Knarvik. Kartet til venstre viser standard og kartet til høyre viser forslag til prioritering | Kart: Multiconsult

2/3

Sykkelinfrastruktur med tilstrekkelig bredde, men der dekket er i dårlig forfatning | Foto: Multiconsult

3/3

Illustrasjon på et vanlig tilbud for syklende i analyseområdet, smalt fortau. | Foto: Multiconsult

Sykkel i Bergensområdet

Multiconsult har på oppdrag fra Hordaland fylkeskommune kartlagt til sammen 24 km sykkelinfrastruktur i de fire store regionsentrene rundt Bergen (Knarvik, Straume, Osøyro og Kleppestø).

Et utvalg av alle offentlige veier er gjennomgått med videokartlegging og det er utarbeidet et detaljert datasett med veilenker og attributter. Resultatet for Knarvik vises over. Datasettet inneholder blant annet:

 • Forslag til prioritering
 • Planstatus
 • Eksisterende infrastruktur
 • Forslag til kortsiktige tiltak
 • Forslag til langsiktige tiltak (SVV-standard)
 • Forslag til prioritering
 • Kostnadsoverslag

Det er levert en utfyllende rapport med vurdering av eksisterende standard for syklende og forslag til tiltak som kan bidra til å bedre standard. Det er også gjort en kostnadsvurdering og en overordnet kost/nytte vurdering. Rapporten brukes videre i arbeidet med å utbedre standard for syklende.

Løsning av oppdrag

Oppdraget ble avklart i tett dialog med oppdragsgiver. Det er gjennomført en silingsprosess der blindgater, veger med fartsgrense 30 km/t og lenker med lavt sykkelpotensiale tas ut. Analyseområdet blir med dette avgrenset for en rasjonell gjennomgang. En god måte å få oversikt over eksisterende situasjon er å befare aktuelle lenker med sykkel sammen med en representant fra oppdragsgiver som kjenner området. Lenkene filmes for senere gjennomgang og vurdering.

De befarte lenkene vurderes ut fra gitte kriterier for sykkelstandard og det gis forslag til tiltak på lenker som har for dårlig standard. Tiltak gjennomgås av våre eksperter med erfaring fra entreprenør- bransjen og det gjøres en kostnadsberegning. Det gjøres så en forenklet nytte- kostnadsvurdering.

Lenkene kodes i GIS-verktøy. Kodingen brukes til å visualisere lenkene ut fra blant annet standard, forslag til tiltak og forslag til prioritering. Sluttproduktet er et datasett som enkelt kan gjøres tilgjengelig for online innsynsløsninger. Datamaterialet bearbeides og gjøres også tilgjengelig i rapportform.

Våre tjenester

 • Videokartlegging
 • Vurdering av fysisk infrastruktur
 • Forslag til tiltak
 • Kostnadsberegning
 • Forslag til prioriteringer