Svalbards Miljøvernfond

I 2006 ble Svalbards miljøvernfond etablert med inntekter fra en miljøavgift for reisende til Svalbard. Fondets formål er å bidra til å opprettholde et tilnærmet uberørt miljø på Svalbard når det gjelder sammenhengende villmark, landskap, flora, fauna og kulturminner.

Fondets midler kan bare brukes til tiltak som har til formål å beskytte miljøet. Fra 2007 og ut 2017 genererte miljøavgiften til sammen 127 947 400 kroner til fondet. Fondet mottok i perioden totalt 1 211 søknader. 572 prosjekter mottok støtte som gikk til 145 forskjellige mottakere.

Høsten 2017 besluttet Svalbards miljøvernfond at fondets virksomhet skulle evalueres. Målet med evalueringen var å vurdere i hvilken grad fondet oppfyller formålet om å bidra til å beskytte naturmiljø og kulturminner på øygruppen.

I februar 2018 ble Multiconsult tildelt oppdraget i konkurranse med 10 tilbydere.

Løsning av oppdrag
Oppdraget omfattet de vanlige elementer i en evaluering:
Kontinuerlig gjennomgang av dokumenter

  • Oppstartsmøter med fondets styreleder, sekretær og fondets styre.
  • Intervjuer med sentrale aktører på Svalbard.
  • Kartlegging av fondets virksomhet basert på fondets databaser med prosjektsøknad som analyseenhet.
  • Gjennomgang av ferdigstilte prosjekter etter 2014 hvor sluttrapport forelå.
  • Web-basert spørreundersøkelse til alle søkere til fondet.
  • Intervju Klima- og miljøverndepartementet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren
  • Presentasjon av rapportutkast til fondets styre

Våre tjenester

  • Våre tjenester omfattet å gjennomføre hele oppdraget i samsvar med kravspesifikasjon