Strømsø Drammen 1880 | Maler G. Bergh | Eier: Drammen museum

SUstainable REfurbishment – SURE

Bærekraftig oppgradering av bygninger

SURE er et nordisk forskningsprosjekt mellom Norge, Island, Danmark og Finland. Formålet med prosjektet er å se på hvordan man skal oppnå bærekraftig oppgradering av bygninger. Utfordringer knyttet til nye energikrav, samt erfaringsoverføring mellom de nordiske landene er sentrale tema.

Hvert land arbeider med 2-3 oppdrag (”case”) med eksisterende bygninger i de ulike fasene analyse, prosjektering og bygging.

Danmark har prosjektlederansvaret. Norge har ansvaret for Work Package 5 (WP5), som går ut på å utarbeide en felles nordisk veileder – Guidelines for green procurement for sustainable refurbishment of buildings. Multiconsult leverer Norges bidrag, og arbeider bl.a. med ett case i Drammen, ett i Bærum og to i Oslo.

Løsning av oppdraget

Utarbeidelse av den felles nordiske veiledningen- Guidelines for green procurement for sustainable refurbishment of buildings

Våre tjenester

  • WP5 – samle erfaringer fra WP1, -2, -3 og -4
  • Lavenergiboliger, strategisk analyse: Overordnet vurdering av muligheter og begrensninger på et veldig tidlig stadium
  • Oppfølging av byggefase, byggherre og energimåling