1/4

Plankart kommuneplan Sund | Ill. Multiconsult

2/4

Boliganalyse | Ill. Multiconsult

3/4

Akvakulturanalyse | Ill. Multiconsult

4/4

Utsnitt av konsekvensutredningen og ROS-analysen | Ill. Multiconsult

Sund kommune – kommuneplanens arealdel

Prosjektet omfattet utarbeidelse av ny kommuneplanens arealdel i Sund kommune.

Multiconsult gjennomførte analyser og utredninger som grunnlag for planarbeidet og utarbeidet plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, konsekvensutredning og ROS-analyse. Målet med rulleringen var å oppdatere planen til gjeldende plan- og bygningslov og få et bedre helhetlig styringsverktøy for kommunen.

Tema for planarbeidet var:

 • Sikre videre boligutvikling i kommunen
 • Sikre næringsareal
 • Legge til rette for tilgang til sjø for allmenheten

Folkehelse var et gjennomgående fokusområde for rulleringen, og akvakultur var også beskrevet som formål for arbeidet.

Løsning av oppdraget

Multiconsult gjennomførte en rekke analyser og utredninger som grunnlag for planarbeidet. Vi utførte bla en boliganalyse for å avdekke boligreserver og for-delingen av boligtyper i kommunen. Vi gjennomførte en strandsonekartlegging hvor vi analyserte strandsonen sin kvalitet og verdi knyttet til biologisk mangfold, landskap, kulturmiljø, bygningsmiljø og tilgjengelighet for allmenheten.

Vi gjennomgikk alle gjeldende reguleringsplaner og gjorde en anbefaling for hvilke planer som kan videre-føres og hvilken som bør oppheves. Vi gjorde en gjennomgang av alle bebygde eiendommer i LNF uten landbruksverdier, for å se om disse eiendommene kunne omgjøres til LNF-spredt-formål eller andre byggeformål.

Vi gjorde også et stort arbeid med å gjøre om LNF-spredt-formål til LNF-formål der det var registrerte landbruksverdier. Vi gjennomførte en akvakulturanalyse for å finne egnede lokaliteter for nye akvakulturanlegg. Vi gjorde også en kartteknisk opprydning for å tilpasse byggeformål etter bygd situasjon. Vi hadde en rekke arbeidsmøter med kommunen gjennom hele prosjektet.

Med bakgrunn i disse analyse- og utredningene ovenfor utarbeidet vi plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, konsekvensutredning og ROS-analyse.

Våre tjenester

 • Analyser (GIS-analyser og manuelle)
 • Akvakulturanalyse
 • Strandsonekartlegging
 • Skisseforslag
 • Arbeidsmøter
 • Kommuneplankart
 • Bestemmelser
 • Planbeskrivelse
 • Konsekvensutredning og ROS-analyse