1/5

Varslingsgrense detaljregulering Skogsskiftet

2/5

Illustrasjonsplan detaljregulering Skogsskiftet

3/5

Plankart Skogsskiftet detaljregulering

4/5

Plankart for kommunedelplan Skogsskiftet

5/5

Varslingsgrense kommunedelplan Skogsskiftet

Skogsskiftet – Kommunedelplan og detaljreguleringsplan

Prosjektet omfattet rullering av kommunedelplan for Skogsskiftet og utarbeidelse av detaljreguleringsplan for kommunesenteret Skogsskiftet i Sund kommune.

I Skogsskiftet er det i dag kommunehus med kjøpesenter, bensinstasjoner, brannstasjon, restauranter/kroer, helsehus med treningssenter, bussterminal med bussparkering, sykehjem, serviceboliger og barnehage. I nærheten er det idrettsbaner, industriområde og flere boligområder.

Formålet med planarbeidet var å utarbeide gode rammer for å gjøre sentrumsområdet til et attraktivt sted å være, bo og drive næring i. Formålet var også å utvikle Skogsskiftet og omlandet slik at det ble et sterkt og mangfoldig kommunedelsenter i den nye storkommunen Øygarden.

Hovedutfordringene var tilkobling til den nye fylkesveien, flytting av bussparkering og brannstasjon, tilrettelegging for gågate og gode møteplasser, og plassering av et større bygg for kjøpesenter og boliger.

Løsning av oppdrag

Det ble gjennomført et åpent idéverksted om begge planene på Skogsskiftet med god oppslutning og mange gode tilbakemeldinger. Det ble holdt en rekke møter med næringsaktører, Skyss, fylkeskommunen og grunneiere. Det ble utarbeidet en handelsanalyse etter innspill om å etablere nytt kjøpesenter i sentrum.

Hovedgrepet med kommunedelplanen var å forbedre og oppdatere plankvaliteten til dagens standard, samt å gjøre mindre endringer av arealformål.

Hovedgrepet i detaljreguleringsplanen var å legge til rette for ny gate/gangakse gjennom sentrum. Gang-aksen kobler sammen eksisterende og nye sentrums-funksjoner, de sentrumsnære friområdene og Skogsvatnet med turveger. Langs aksen er det lagt til rette for soner for gående, syklende, for utendørs opphold og aktiviteter, samt forretninger på gateplan og kontor og boliger i høyere etasjer. Det er også satt av soner til delt trafikk (gående, syklende, busser, biler), slik at sonen også fungerer som et trafikalt knutepunkt og en viktig offentlig møteplass. Videre legger planen til rette for en økt utnyttelse av sentrumstomtene og tar sikte for å flytte brannstasjonen og bussparkering ut av sentrum.

Våre tjenester

  • Medvirkning (idéverksted)
  • Sentrumsanalyser
  • Handelsanalyse
  • Politisk styringsgruppe- og arbeidsmøter
  • Veg, trafikk og kollektiv-planlegging
  • Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse
  • ROS-analyse