Universitet, Stavanger, Skjøtselsplan, utomhusanlegg, statsbygg, multiconsult

Universitetsområdet i Stavanger | Foto: Multiconsult

Skjøtselsplan for Universitetet i Stavanger

- utomhusanlegget

Skjøtselplan for utomhusanlegget ved Universitetet i Stavanger omfatter registrering og skjøtselsbeskrivelse for alle utearealer på universitetets område. I tillegg er det utarbeidet en intensjonsbeskrivelse for fremtidig utvikling av campusområdet.

Målet med planen er å skape et hensiktsmessig og systematisk drift- og vedlikehold av det store universitetsområdet. Grunnlaget er digitalt og skjøtselsplanen skal være et dynamisk dokument som skal kunne oppdateres etter hvert som man gjør endringer på området.

Ved utarbeidelsen av beskrivelsen er det forutsatt at arbeidene ledes av personer som har fagkompetanse som gartnere eller tilsvarende. Skjøtselsbeskrivelsen er etter NS 3420.

Løsning av oppdraget

Planen innholder alle drifts- og vedlikeholdsoppgaver som skal utføres, arealene er mengdesatt med tilhørende kartblad for hele området som viser hva som finnes hvor. Alle planter er registrert på art og sort med tilhørende antall/mengde. Alle ”harde flater” er også registrert i forhold til arealstørrelser og type belegg/grus. Vintervedlikehold og håndtering av avfall er også tatt med i beskrivelsen.

Skjøtselplanen er et komplett og ferdig konkurransegrunnlag for å kunne prissette alle arbeider med utomhusanlegget for Universitetet i Stavanger.

Rapporten inneholder registreringer, NS3420 med tilhørende kartillustrasjoner.

Våre tjenester

  • Skjøtselplan