Visualisering bruddområdet ferdig uttatt og revegetert | 3D-modell: Multiconsult

Skjøla pukkverk

Reguleringsplan med konsekvensutredning

Skjøla pukkverk ligger langs fv 704 i Trondheim kommune, nær grensa til Klæbu kommune. Pukkverket har vært drevet siden 1958 og er regulert til spesialområde steinbrudd. Ressursknapphet på sand og grus gjør pukk til et attraktivt byggeråstoff, og det er behov for å utvide pukkverket slik at masser kan tas ut i et langsiktig perspektiv. Utvidelsen berører LNFR-område i Kommuneplanens arealdel, og tiltaket faller derfor inn under krav om konsekvensutredning

Temaene landskapsbilde, kulturmiljø, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, vann/ grunnvann/grunnforhold, naturressurser, forurensning, trafikk, støy og støv er utredet iht. vedtatt planprogram. SVV håndbok 140 (nå V712) er brukt som metodikk. Med bakgrunn i konsekvensutredningen er det utarbeidet en reguleringsplan som ivaretar de beskrevne forholdene, og åpner for et større uttaksområde som vil kunne gi drift av pukkverket i omtrent 50 år. Dagens bruddområde er på ca 65 daa og utvidelsesområde er på ca 84 daa.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har utarbeidet planprogram og reguleringsplan med konsekvensutredning. Fagpersoner hos Multiconsult har stått ansvarlig for utarbeidelsen av alle KU-tema.

Det har blitt utarbeidet en 3D-modell som er brukt ifb med visualiseringer av bruddet og ift beregning av masser. De største utfordringene knyttet til KU-utredningen er landskapsbildet og naturmiljøet. Dette er hensyntatt og utredet gjennom oppdraget.

Våre tjenester

  • Planprogram
  • Reguleringsplan med ROSanalyse
  • Konsekvensutredning med følgende tema:
    • Landskapsbilde med visualiseringer, kulturmiljø, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, vann/grunnvann/grunnforhold, naturressurser, forurensning, trafikk, støy og støv, VA