1/4

St. Hanshaugen Studentby | Foto: Multiconsult

2/4

Nedgravde container løsninger ved Iladalen Studenthus | Foto: Multiconsult

3/4

Kildesortert matavfall i grønn pose og plastemballasje i blå pose | Foto: Multiconsult

4/4

Avfallsløsning med beholdere i avfallsrom i St. Hanshaugen Studentby | Foto: Multiconsult

Situasjonsanalyse for SiO – optimalisering av avfallshåndteringen

På oppdrag for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) har Multiconsult gjennomført en situasjonsanalyse av avfallshåndteringen i deres virksomheter.

SiO tilbyr ulike typer tjenester til studenter; utleie av studentboliger, matserveringer, helsetilbud, treningssenter og karrieresenter.

Noe av deres virksomhet er i lokaler som SiO eier selv, men mye av virksomheten er på studiestedene hvor SiO har en fristasjonsavtale med utdanningsinstitusjonene. Situasjonsanalysen har kartlagt og svart på følgende spørsmål:

  • hvordan oppfyller SiO lovpålagte krav fra myndigheter mtp. avfallshåndtering?
  • hvor mye avfall håndteres og hvor finnes det potensiale for å redusere mengden?
  • hvor mye avfall kildesorteres og hvordan kan kildesorteringsgraden økes?
  • hvordan ser SiOs avfallsløsninger ut ift. til forventet fremtidig utvikling på avfallsområdet?

Løsning av oppdrag

Situasjonsanalysen har kartlagt potensial for optimalisering av avfallshåndteringen, ikke minst med tanke på reduserte avfallsmengder og økt ombruk/materialgjenvinning.

Situasjonsanalysen har kartlagt brukernes fysiske muligheter til kildesortering og avfallsreduksjon, oppfyllelse av lovpålagte krav for husholdningsavfall og næringsavfall, mulige arenaer for bevisstgjøring og kompetanseheving av brukerne samt avfallssammensetningen på et overordnet nivå

Våre tjenester

  • Situasjonsanalyse
  • Kartlegging av avfallsmengder og avfallssammensetning
  • Utarbeidelse av miljømål knyttet til avfall
  • Husholdningsavfall og næringsavfall
  • Ombruksvurdering