1/2

Kommunedelplan for Sirdal kommune | Foto: Sirdal kommune

2/2

Fra registrering av barnetråkk | Illustrasjon: Multiconsult

Sirdal nord

Sirdal er en innlandskommune helt vest i Agder og en av landets største hyttekommuner, med over 4 000 fritidsboligenheter og et årsinnbyggertall på nesten 13 000.

Multiconsult har vært engasjert for å utarbeide en kommunedelplan som legger til rette for videre utvikling av Sirdal som reiselivsdestinasjon og utbygging av et betydelig antall nye fritidsboliger, innenfor bærekraftige rammer.

Løsning av oppdrag

I utmarksarealene nord i kommunen inngår flere landskapsvernområder, blant annet Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane og Frafjordheiane. Sirdalsheiene er historisk kjent som «Heibergheiane», og som gode beiteområder for sau og villrein. Det er betydelig areal med landskapsvernområder og utmarksområder som er attraktive for friluftsliv og fritidsbruk. Sammen med relativt korte avstander til befolkningsrike områder på Nord-Jæren medfører dette stort press på utbygging av fritidsboliger i Sirdal. Kommunedelplanen viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk og er et langsiktig styringsverktøy for kommunen. Planen tar vare på viktige fellesverdier, samtidig som den legger grunnlaget for vekst på en forutsigbar og bærekraftig måte. Planen legger til grunn nasjonale, regionale og kommunale føringer, noe som vil lette arbeidet med fremtidige regulerings- og bebyggelsesplaner, og kan gi raskere beslutninger i enkeltsaker. Det kom inn over 200 ulike innspill til planarbeidet, og vurdering og kvalitetssikring av innspillene har vært en viktig del av Multiconsults arbeid.

Våre tjenester

  • Planprogram
  • Konsekvensutredning
  • ROS-analyse
  • Barnetråkkregistrering
  • Medvirkning
  • Gjennomgang og vurdering av innspill
  • Planbeskrivelse
  • Planbestemmelse