1/6

Ulike temaer er vurdert i prosjektet, blant annet vurdering av landskap

2/6

Spor etter friluftsliv

3/6

Funn av kulturminner

4/6

Naturmangfold

5/6

Modell av modellert tomt øverst.

6/6

Massebalanse fremstilt som fylling(rød) og skjæring (blå).

Sekundærrenseanlegg Åsane

Planfaglig vurdering av tomter for lokalisering.

VA-etaten i Bergen kommune utarbeider en konseptvalgutredning for avløp fra området f.o.m. Salhus t.o.m. Breistein i Åsane. Et av konseptene som vurderes er etablering av nytt sekundærrenseanlegg. VA-etaten har gjort en grovsiling og endt opp med fire aktuelle lokaliseringer hvorpå Multiconsult har utført en planfaglig vurdering av disse.

Formålet med oppdraget er å vurdere de fire aktuelle lokalitetene når det gjelder konsekvenser for nærmiljøet/omgivelsene (friluftsliv, landskap, kulturminner, naturmangfold mm.) og andre forhåndsdefinerte premisser for ulike tema. Disse vurderingene skal være en del av det totale beslutningsgrunnlaget for plassering av renseanlegg i avløpssonen. Resultatet av denne vurderingen avgjør om de ulike alternativene er planfaglig egnet for lokasjon av sekundærrenseanlegg.

Løsning av oppdrag

Etter oppstartmøte, befaring og gjennomgang av grunnlagsmateriale ble det utarbeidet en alternativanalyse i en rapport med en kort beskrivelse av hvert alternativ.

Etterprøvbare premisser ble lagt til grunn for rangeringen per tema. For hvert fagtema er alternativene rangert på en 3-gradert skala A – B – C, – der A er best og C dårligst.

Resultatet er presentert i en tabell som sammenstiller vurderingene. Dette er ikke en matematisk metode for valg av tomt for renseanlegg, men gir en indikasjon på hvilket alternativ som er planfaglig mest eller minst egnet for lokasjon av sekundærrenseanlegg.

I rangeringen av alternativene er noen av tema gitt større vekt enn andre i samråd med oppdragsgiver.

Våre tjenester

  • Ikke-prissatte KU tema (Landskapsbilde, friluftsliv/ by- og bygdeliv, naturmangfold, kulturarv og naturressurser)
  • Gjennomgang av reguleringsstatus
  • Vurdering av veitilkomst
  • Masseberegning


Tabell som fremstiller oppsummering av vurdering innenfor de ulike tema og rangering av alternativene